Polska część wymiany z Meret-Oppenheim-Schulzentrum Steinen

23 kwietnia, zgodnie z planem do Polski przyjechali uczniowie z partnerskiej szkoły w Niemczech. Po radosnym powitaniu na dworcu, udali się wspólnie ze swoimi gospodarzami z XV liceum ogólnokształcącego do domów. Po długiej podróży należało wypocząć, gdyż wszystkich czekał intensywny tydzień.
Pierwszym dniem realizacji programu była środa. Po spotkaniu w szkole, ruszyliśmy na spacer śladami wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu. Jednym z tematów wymiany była demokracja i dlatego uczestnicy mogli się zapoznać z historią pierwszego masowego zrywu ludności, w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Od placu przed Zamkiem, po przez więzienie na ul. Młyńskiej do byłego budynku Urzędu Bezpieczeństwa na ul. Kochanowskiego, młodzież mogła poznawać miasto oraz szukać śladów po wydarzeniach z 1956 roku. Końcem tego etapu było zwiedzanie Muzeum Czerwca 1956, mieszczącego się w podziemiach Centrum Kultury Zamek. Tam też pozyskaną wiedzę można było uzupełnić o fakty z życia poznaniaków w tym trudnym okresie, odrobinę historii PRL oraz więcej szczegółów z samych zajść. Następnie po przerwie obiadowej, w towarzystwie pani przewodnik, młodzież z XV LO i Steinen przeszła się spacerem w stronę Starego Rynku poznając informację na temat mijanych obszarów Poznania.
Drugiego dnia miała miejsce pierwsza wycieczka przewidziana w programie, celem był Kórnik z jego pięknymi zabytkami. Po dotarciu grupa skierowała swoje kroki do tamtejszego Zamku, który do początków XX wieku pozostawał własnością rodziny Działyńskich. W jego komnatach młodzież w dwóch grupach językowych, mogła poznać dzieje rodziny i tej ich letniej rezydencji. Zachowana w pięknym stanie, mogła ukazać bogactwo i zamiłowania artystyczne, polskiej arystokracji doby zaborów. W wielu miejscach można było od przewodników usłyszeć o patriotycznych akcjach ówczesnych właścicieli majątku. Po zakończeniu zwiedzania grupa udała się do przylegającego Arboretum, czyli ogrodu dendrologicznego. Tam mogliśmy poznać historię miejsca, ale także ciekawostki na temat rosnących w parku okazów, z których wiele pamięta jeszcze założyciela – Tytusa Działyńskiego. Po tak intensywnie spędzonym czasie, wszyscy wrócili do Poznania i popołudnie spędzili w swoim gronie rówieśniczym.
Piątek zaczął się nietypowo, w szkole, od pożegnania klas maturalnych. Młodzież z wymiany miała możliwość uczestniczyć w uroczystości, poznając również tradycje typowe dla XV Liceum, a pewnie także i dla wielu szkół średnich w Polsce. Kolejnym celem było Muzeum Bambrów Polskich, czyli garść wiedzy o elementach łączących oba narody – polski i niemiecki. Wspólna historia ludności regionu Frankonii z okolicy Bambergu, pozwala pokazać, nie tylko elementy dzielące nasze narody, ale przede wszystkim te łączące. Na miejscu młodzież mogła poznać zrekonstruowany dom bamberski z przełomu XIX i XX wieku, wraz z przedmiotami związanymi z życiem codziennym ludności pochodzenia niemieckiego, która na przestrzeni dekad się spolonizowała. Następnie spacerem wzdłuż Warty udano się do Katedry celem poznania historii miejsca początku chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
Sobota w założeniu wymiany była przeznaczona na dzień w rodzinach. Polscy gospodarze indywidualnie planowali aktywności dla siebie i swoich gości. Część postawiła na wycieczki, bliższe i dalsze. Część na aktywności fizyczne, jak na przykład kręgle. Nauczyciele w tym czasie wybrali się zwiedzać Toruń i poznać historii grodu Kopernika.
Drugi dzień weekendu od początku postawił znaczące wymagania, gdyż w każdym domu musiano zarządzić wczesna pobudkę. O godzinie 6.55 Cała grupa wybrała się pociągiem na wycieczkę do Wrocławia. Tam celem było Centrum Edukacji Zajezdnia. Na jego terenie zbudowano potężną obszarowo i zawartością merytoryczną wystawę, na temat losów stolicy Dolnego Śląska po zakończeniu II wojny światowej do czasów współczesnych. Młodzież mogła poznać losy mieszkańców, którzy przybyli do miasta po 1945 roku. Historie rodzinne, ale także styl życia i jego zmianę na przestrzeni kolejnych dekad doby PRL-u. Dla osób urodzonych już po upadku komunizmu, było to na pewno ciekawe doświadczenie, często wręcz abstrakcyjne. Szczególnie gdy zagłębiano się w absurdy tego okresu. Jedną z atrakcji były warsztaty z sitodruku. Tą formę powielania wiadomości wykorzystywała demokratyczna opozycja w latach 80-tych. Młodzież mogła samemu poznać tą technikę, drukując na otrzymanej torbie płóciennej jeden z dwóch dostępnych motywów motoryzacji doby PRL-u – kultowego „Maluszka”, czyli Fiata 126p lub nie mniej słynnego w tym okresie „Ogórka”, czyli autobus Jelcz 043. Popołudnie przewidziane było na poznawanie zabytków miasta w mniejszych grupach.
Ostatni pełny dzień wymiany został przeznaczony na planowe lekcje. Młodzież z Meret-Oppenheim-Schulzentrum udała się do klas wraz ze swoimi polskimi gospodarzami, uczestnicząc normalnie w zajęciach szkolnych. Pomimo nie znajomości języka polskiego, było to ciekawe doświadczenie, często bardzo odmienne od tego znanego w swoim kraju. W tym czasie nauczyciele z Niemiec mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, związanych z uczonymi przez siebie przedmiotami. Koniec dnia był przeznaczony na ostatnie zakupy oraz przygotowanie do drogi powrotnej. Następnego dnia wszyscy pożegnali się rano na Dworcu Głównym w Poznaniu, często rzucając się sobie w ramiona, z nadzieją na kolejne spotkania, do których najprawdopodobniej dojdzie, może już w przyszłym roku, na kolejnej wymianie pomiędzy XV Liceum Ogólnokształcącym oraz Meret-Oppenheim-Schulzentrum.

Całość projektu została dofinansowana z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

dr Michał Jadwiszczok

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content