Prosto z mównicy – czy mamy wpływ na swój los?

Drodzy Państwo,

istnieje pewne powiedzenie: ,,Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz”. Jest ono w pewnym stopniu prawdziwe i sprawdza się jako wytłumaczenie codziennych sytuacji, ale czy naprawdę mamy tyle kontroli nad własnym życiem? Celem mojego przemówienie będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, co rządzi egzystencją  człowieka.
Już od  czasów starożytnych ludzie zastanawiali się nad sensem życia i pogłębiali wiedzę w zakresie filozofii. Jeden z popularnych tragediopisarzy – Sofokles – poruszał temat losu i przeznaczenia w  swoich utworach, np. w  „Królu Edypie”. Tytułowy bohater usiłował uciec od zapisanych mu kolei życia, lecz im bardziej starał  się uniknąć scenariusza, tym bardziej zbliżał  się do tragedii, która wbrew jego działaniom rychło nastąpiła. Gdybyśmy znali naszą przyszłość, podświadomie dążylibyśmy do ukształtowania jej w przepowiedziany nam sposób. Lajos, ojciec Edypa, dowiedziawszy się o przepowiedni, kazał zostawić swoje dziecko w górach. Czy gdyby zdecydował się zatrzymać syna przy sobie, doszłoby do dramatu? Myślę, że tak. Cokolwiek by nie zdecydował, nastąpiłaby jego śmierć, co potwierdza tezę o niemożliwym do pokonania losie.
Jan Kochanowski również odniósł się do sprawczych mocy losu w cyklu utworów pt. ,,Treny”. Mamy tu przykład dwojga bohaterów kroczących własną ścieżką życiową, których losy pokrzyżowały się. Lektura „Trenów” pozwala nam zrozumieć, że los jednej osoby wpływa również na życie osób jej bliskich. W tym przypadku Orszulce los sprawił krótkie, niewinne życie, a Kochanowskiemu – mimo że miał swoja osobną drogę, na której spełniał się m.in. zawodowo, los narzucił skutki śmierci córki.
Chciałabym również wspomnieć  o krótkim utworze Urszuli K. Le Giun ,, Ci, którzy odchodzą z Omelas”. Opowiadanie przedstawia tytułowe Omelas – utopię, miasto szczęścia. Mieszkańcy tego miejsca są piękni oraz autentycznie szczęśliwi. Prowadzą życie bliższe naturze, radość przeżywając pełniej. Są wolni od posiadania, wolni od żądzy władzy i pozbawieni naiwności, ponieważ wiedzą, że to szczęście nie jest za darmo. Podobne podejście miał grecki filozof Diogenes, który większość życia spędził w beczce. Niestety to miejsce nie było tak idealne jak wydaje się nam na początku. Zagłębiając się w fabułę opowiadania, zaczynamy rozumieć, że szczęście większości opiera się na bólu i nieszczęściu jednostki, w tym przypadku jest to samotne, uwięzione w celi dziecko. Mieszkańcy dostają możliwość zobaczenia dziecka raz, później mogą odwiedzać je kiedy tylko zachcą, lecz nikt tego nie robi. Ludzie, wiedząc już na czym opiera się ich szczęście, zaczynają bardziej doceniać piękno Omelas i poczucie szczęścia ich motywuje. Są też tacy, którzy nie mogą poradzić sobie z myślą o krzywdzonym dziecku i decydują się odejść z Omelas. Nikt, kto opuścił miasto, nigdy do niego nie wrócił.
Aby uzasadnić, że omawiane przeze mnie opowiadanie wiąże się z tematem mego wystąpienia, odniosę się tu do bohatera drugoplanowego. Dziecko zostało wybrane przez los do życia w klatce, jest bite i krzywdzone dla szczęścia ogółu. Nie miało szansy  zadecydować o swoim życiu, wszystko zostało mu narzucone.
Podsumowując, na podstawie przytoczonych dzieł uważam, że życiem ludzkim rządzi los. Nie możemy od niego uciec, ponieważ prędzej czy później będziemy musieli stawić mu czoła. Oczywiście w dzisiejszym świecie mamy możliwość decydowania o drobnostkach, klasyfikując je wedle własnej miary. Nasza przyszłość to pusta kartka, zapiszemy ją, jak będziemy uważali, ale to nie zmieni faktu, że jej kształt i kolor został już wcześniej wybrany.

Julia Urbańska kl. 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content