Subiektywne sprawozdanie z warsztatów dziennikarskich

„SŁOWA (NIE)PRZEBRANE” 

Organizowanych przez wydawnictwo miejskie POSNANIA

Umiejętność dobrego pisania jest przydatna nie tylko wtedy, gdy kojarzy się swoją przyszłość z zawodami humanistycznymi. Nawet jeśli teraz przecząco kręcicie głowami, wkrótce sami zauważycie, jak istotną zdolnością jest pisanie, nie jedynie rozprawek i interpretacji porównawczych, ale i innych tekstów. Rozmowa o pracę? Napisz list motywacyjny. Pytanie do profesora na studiach? Poproszę o odpowiednio skonstruowanego maila oczywiście z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych. A praca magisterska? Projekt w pracy? Pewnie przydałby się tutaj dobrze przemyślany wywiad z przedstawicielami konkretnych instytucji, prawda?

Okazji do wykazania się lekkością swojego pióra nadarzy się jeszcze wiele, bez względu na to, jak bardzo będziemy unikać ich teraz, nie stawiając się na kartkówkach, sprawdzianach czy zupełnie przypadkowo zapominając o terminie odesłania prac do naszych polonistek. Nie jest to jednak dziedzina, z którą musimy walczyć na złość nauczycielom czy samym sobie. Możemy spróbować temat oswoić. Nikt nie oczekuje od nas rozpisywania się tak, jak miał to w zwyczaju robić Sienkiewicz czy rozpalania w czytelniku pragnienia rzucenia wszystkiego i poświęcania się za ojczyznę (Mickiewicz). Wystarczy, że ruszymy główką w odpowiedni sposób, a momentalnie okazuje się, że każdy z nas potrafi na swój sposób czarować słowami.

Ani praktyka, ani teoria nie muszą być nużące. Razem z koleżanką z klasy miałyśmy świetną okazję do tego, by sobie o tym przypomnieć w weekend 10.04-11.04 podczas warsztatów dziennikarskich ,,Słowa (nie)przebrane”. Choć profil naszej klasy niewiele wspólnego ma z dziennikarstwem, z przyjemnością pojawiłyśmy się obie na zajęciach i jak dotąd nie byłyśmy w stanie odnaleźć ich negatywnych stron poza koniecznością wcześniejszego zerwania się z łóżka. Pierwszy dzień wspólnych spotkań prowadząca, pani Monika Nawrocka, w swej redakcji zajmująca się działem kultury, postanowiła poświęcić na przystępne wpojenie nam najistotniejszych informacji, dotyczących nie tylko arkanów zawodu dziennikarza-publicysty, ale i gatunków tekstów prasowych ,,od podszewki” – w ten sposób dowiedzieliśmy się, jak napisać dobry reportaż, wywiad, felieton, a wreszcie i esej, razem z felietonem nazywany przez prowadzącą jedną z najtrudniejszych form wypowiedzi. Odpowiednio zobrazowana część wykładowa urozmaicona została również możliwością natychmiastowego przekuwania przekazywanych informacji na praktykę. W ten sposób zaczęliśmy od przedstawienia się sobie nawzajem w dwudziestu słowach, następnie przeszliśmy do… opisywania ślimaka osobie niewidomej, przygotowywania szczegółowej instrukcji poprawnego gotowania jajka i założenia na siebie sukienki. A że diabeł tkwi w szczegółach, zadania te prędko okazały się areną językowych zmagań.

Drugi dzień skupiał się już tylko na formie warsztatowej. Mogliśmy więc w miłej atmosferze pochwalić się swoimi zdolnościami pisarskimi i doszlifować to, co wymagało ewentualnej poprawy. Zaczęliśmy od omówienia spektaklu, z którego treścią mieliśmy się zapoznać pomiędzy jednym a drugim dniem warsztatowym. Dzieło Mateusza Pakuły pod tytułem „Jungle People” to z pewnością ciekawa sztuka, której analizie poświęciliśmy część zajęć, bo przecież dziennikarstwo, czy szerzej pojęta humanistyka, to nie tylko pisanie, a również sztuka interpretacji rzeczywistości i tego, co jest nam przedstawiane w formie fikcji. Jest to również umiejętność dokonania analizy i streszczenia danych zdarzeń tak, aby w przystępnej formie zachęcić do zapoznania się z nią. Jednak na tych warsztatach ważniejsza od samej analizy była próba napisania recenzji na temat tego, co obejrzeliśmy. Jak wiadomo, umiejętność konstruktywnego krytykowania i wyrażania swojej opinii tak, by nieumyślnie nikogo nie obrazić, jest tym, czego z pewnością warto się nauczyć, a z pomocą pani prowadzącej zajęcia z łatwością przyszło nam przyswojenie tej wiedzy.

Kolejne zadania, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, wydawały się banalne, jednak gdy zaczynaliśmy pracę nad tematem, okazywało się, że to, co z pozoru łatwe i przyjemne, w rzeczywistości kosztowało nas sporo wysiłku i wymagało kombinacji. Najtrudniejsze okazało się przekształcenie kilkunastozdaniowego tekstu w jedno długie zdanie. Bardziej rozluźniającą formą pracy było stworzenie dziesięciu przykazań szczęśliwego człowieka. Niektórzy podeszli do tego humorystycznie, inni bardziej filozoficznie, jednak nie da się ukryć, że wspólne sprawdzanie tego typu zadań był zarówno dobrą zabawą, jak i przyjazną formą nauczenia się czegoś od siebie nawzajem. Ciekawe okazało się też sporządzenie kilku pytań pod presją czasu – wyimaginowana sytuacja, nagle dostajemy telefon od redakcji. W ciągu pięciu minut mamy przygotować się do przeprowadzenia wywiadu z dowolnie wybraną przez nas osobą. Czas ruszył, a my musieliśmy wykazać się refleksem zarówno w wyborze kandydata, jak i skonstruowaniu przynajmniej kilku merytorycznych pytań, które moglibyśmy mu zadać.

Jednak takie warsztaty to nie tylko nasza twórcza praca, a również redakcja, czyli korekta tekstu. Mogliśmy więc poczuć się jak nasze polonistki, gdy doszukiwaliśmy się błędów w pracach znalezionych gdzieś w otchłaniach Internetu. Choć wyłapywanie błędów nie stanowiło problemu samego w sobie, to jednak chęć, by wrzucić swoje trzy grosze, a nie ograniczyć się tylko do korekty tego, co zostało nam dane, była ogromna.

Podczas zaledwie dwóch dni przy odrobinie wysiłku byliśmy w stanie wyciągnąć z tych warsztatów naprawdę wiele ciekawych informacji i nabyć cenne umiejętności. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a mała, kameralna grupa zapewniła miłą atmosferę, które zadziałała jedynie na korzyść warsztatów.

Paulina Buczak i Kaja Klim 2ag

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content