Szlachetna Paczka – Finał akcji 2019

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki 

Początkowo było niedowierzanie i szok, w momencie gdy zobaczyli dwa wypełnione paczkami samochody. Potem pojawiło zakłopotanie i zdenerwowanie. 14-letniemu Józkowi trzęsły się ręce przy otwieraniu pierwszej z paczek. Wszystkie te emocje były wyczuwalne przy otwieraniu każdego z kartonów. Podarowane przedmioty niemal natychmiast wypełniły cały pokój. Pani Aneta ze wzruszeniem głośno odczytywała każdą kartkę z życzeniami i podpisami uczniów szkoły. Jednak łzy ostatecznie poleciały przy otwarciu paczki, w której był osuszacz powietrza – prezent, którego Rodzina się nie spodziewała. Józef był w siódmym niebie gdy zobaczył piłkę do gry oraz nowe halówki i jeszcze buty do gry na trawie! Stwierdził, że od razu przetestuje je w meczu, w którym miał grać następnego dnia. Mała Maja była uszczęśliwiona już samym otwieraniem paczek i przy każdej kolejnej krzyczała: „To pewnie dla mnie!”. Zabawa otrzymanymi kucykami i lalkami Barbie pochłonęła dziewczynkę na resztę dnia. Maja jednak najbardziej ucieszyła się z… masła orzechowego, wyciągając słoik krzyknęła: „Mamo! To jest masło orzechowe!”. Również łóżko spełniło wszystkie oczekiwania, a dzięki pięknie dobranej pościeli każde z dzieci mogło stworzyć swój własny „klimat”.

Słowo od Wolontariusza

Każde kolejne spotkanie z Rodziną, utwierdziło mnie w przekonaniu, że właśnie ta Rodzina potrzebuje wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które podarowały Rodzinie nie tylko rzeczy materialne, ale również swoje chęci, czas i serce. Każde z podarowanych przedmiotów zapewni lepsze warunki życia Rodzinie, a przede wszystkim dzieciom. Patrząc, jak Rodzina rozpakowuje kolejne paczki, widząc ich uśmiech i łzy, przekonałam się jak wiele ta pomoc dla nich znaczy. Dziękuję Wam wszystkim również za dodatkowe prezenty, które wywołały tyle emocji i radości- osuszacz powietrza, bojler, piłka, a nawet konik na baterie, który przywołał uśmiech na twarzy dziewczynki. Wkład i zaangażowanie wszystkich tworzących paczkę osób, był na najwyższym poziomie. Cieszę się, że mogłam w tym razem z Państwem uczestniczyć. Życzę wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego pięknego gestu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję!

Szlachetna Paczka – Finał akcji 2019

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki 

Początkowo było niedowierzanie i szok, w momencie gdy zobaczyli dwa wypełnione paczkami samochody. Potem pojawiło zakłopotanie i zdenerwowanie. 14-letniemu Józkowi trzęsły się ręce przy otwieraniu pierwszej z paczek. Wszystkie te emocje były wyczuwalne przy otwieraniu każdego z kartonów. Podarowane przedmioty niemal natychmiast wypełniły cały pokój. Pani Aneta ze wzruszeniem głośno odczytywała każdą kartkę z życzeniami i podpisami uczniów szkoły. Jednak łzy ostatecznie poleciały przy otwarciu paczki, w której był osuszacz powietrza – prezent, którego Rodzina się nie spodziewała. Józef był w siódmym niebie gdy zobaczył piłkę do gry oraz nowe halówki i jeszcze buty do gry na trawie! Stwierdził, że od razu przetestuje je w meczu, w którym miał grać następnego dnia. Mała Maja była uszczęśliwiona już samym otwieraniem paczek i przy każdej kolejnej krzyczała: „To pewnie dla mnie!”. Zabawa otrzymanymi kucykami i lalkami Barbie pochłonęła dziewczynkę na resztę dnia. Maja jednak najbardziej ucieszyła się z… masła orzechowego, wyciągając słoik krzyknęła: „Mamo! To jest masło orzechowe!”. Również łóżko spełniło wszystkie oczekiwania, a dzięki pięknie dobranej pościeli każde z dzieci mogło stworzyć swój własny „klimat”.

Słowo od Wolontariusza

Każde kolejne spotkanie z Rodziną, utwierdziło mnie w przekonaniu, że właśnie ta Rodzina potrzebuje wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które podarowały Rodzinie nie tylko rzeczy materialne, ale również swoje chęci, czas i serce. Każde z podarowanych przedmiotów zapewni lepsze warunki życia Rodzinie, a przede wszystkim dzieciom. Patrząc, jak Rodzina rozpakowuje kolejne paczki, widząc ich uśmiech i łzy, przekonałam się jak wiele ta pomoc dla nich znaczy. Dziękuję Wam wszystkim również za dodatkowe prezenty, które wywołały tyle emocji i radości- osuszacz powietrza, bojler, piłka, a nawet konik na baterie, który przywołał uśmiech na twarzy dziewczynki. Wkład i zaangażowanie wszystkich tworzących paczkę osób, był na najwyższym poziomie. Cieszę się, że mogłam w tym razem z Państwem uczestniczyć. Życzę wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego pięknego gestu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content