Ukochana Jacqueline

Mougins,7 kwietnia 1973 r.

Jesteśmy razem już od ponad trzynastu lat. Do dziś pamiętam moje trudy i zabiegi, by usłyszeć od Ciebie te wiele znaczące dla mnie ,,tak”. Nigdy nie byłaś zazdrosna, a nieprzyjemne komentarze moich dzieci przyjmowałaś z uśmiechem. Z biegiem czasu uświadomiłem sobie, iż nigdy nie opowiedziałem Ci szczerze, jak wyglądało moje życie, zanim cię poznałem. Chcę, by ten list stanowił dowód mej wielkiej miłości do Ciebie.
W 1901 roku ojciec wysłał mnie do Paryża, gdzie miałem kontynuować kształcenie. Przechadzając się paryskimi uliczkami, napotykałem wielu muzyków i ubogich. Był to okres dla mnie bardzo melancholijny. Uczucia towarzyszące mi przelewałem na płótno. Po ukończeniu ,,Starego Gitarzysty” mój status społeczny wzrósł. Zapraszano mnie na bankiety i wystawy, poznawałem tam wielu innych artystów. W 1907 roku zacząłem eksperymentować z geometryzacją. Wpadłem na ten pomysł po odbytej konwersacji z Paulem Cezannem. Nie będę ukrywał przed Tobą niczego. Moje wcześniejsze ukochane były dla mnie w tamtym czasie źródłem inspiracji.
Byłem pochłonięty swoją twórczością. Gdy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, po jej zakończeniu otrzymałem zamówienie od rządu republikańskiego ,by zobrazować to historyczne wydarzenie. Pracę nad ,,Guernicą” ukończyłem w 1937 roku.
W 1948 udałem się do Polski, aby wziąć udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju. W tamtym okresie skupiałem się twórczo głównie na tematyce powojennej. Pewnego dnia w ramach przerwy udałem się do pobliskiej restauracji. Pamiętasz? Tam pierwszy raz się spotkaliśmy. Uważam to uczucie za miłość od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że wiersze, które pisałem do Ciebie w tamtym czasie, zachowałaś na pamiątkę.
Od dłuższego czasu nie pozwalałem Ci wchodzić do mojej pracowni, ponieważ pracowałem nad kolejnym wyjątkowym obrazem. W tym liście pragnę oficjalnie zadedykować Ci kolejny Twój portret jako wyraz mojej miłości. Ostatnio zdecydowałem się policzyć prace, dla których byłaś inspiracją. Jest ich ponad trzysta. Chcę również wykorzystać tę okazję, by Cię przeprosić za wszystkie troski, których Ci przysporzyłem oraz pragnę podziękować za Twoją opiekę, odwzajemnione uczucia, zrozumienie i cały czas, który ze mną spędziłaś.                                                                                           

 Twój Pablo

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content