Uwaga maturzyści

Egzamin maturalny 2021

Zmiany i deklaracje ostateczne

Maturzyści   i   Absolwenci

W dniu 8 lutego 2021 r. mija termin złożenia ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku. W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego mają możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już wstępnej deklaracji. Oto najważniejsze zmiany:

  • Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie odbędzie się. Egzaminy ustne są wykreślone z mocy prawa i nie ma potrzeby wykreślanie ich z deklaracji maturalnych. Do egzaminu ustnego mają jednak możliwość przystąpić zdający, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W takim przypadku zobowiązani są złożyć potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej (załącznik 30) u dyrektora szkoły do 8 lutego 2021 r. W potwierdzeniu należy uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu i dołączyć stosowne dokumenty to poświadczające.
  • Nie ma obowiązku przystąpienia w części pisemnej do dodatkowego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Zdajacy mogą zatem zrezygnować, zmienić lub ewentualnie dopisać przedmioty dodatkowe. Zmiany należy dokonać na swojej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021 r. W tym celu niezbędna jest osobista wizyta w sekretariacie szkoły. Przypomnę, że jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie w części pisemnej do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a nie przystąpi do tego egzaminu to na świadectwie maturalnym będzie wpisany wynik – 0%, a w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu.

W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do wymienionego wyżej rozporządzenia MEiN i będzie sprawdzał w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Aby zdać egzamin maturalny należy przystąpić  do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, język obcy nowożytny) i  zdać je powyżej minimalnych progów punktowych.

W 2021 r. zdający nie musi przystąpić do żadnego pisemnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym ale chętni mogą przystąpić do wskazanych wcześniej (lub zmienionych) przedmiotów dodatkowych, jednak nie więcej niż z sześciu przedmiotów.

Proszę o zapoznanie się z zaktualizowaną Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Ryszard Pyssa
Dyrektor szkoły

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content