Witamy w świecie dinozaurów

 

237 mln lat temu, ak samo jak dziś, na Ziemi żyły gady. Do tej grupy zwięrząt należały dinozaury. Wyróżniamy ich dwa typy: mięsożerne oraz roślinożerne. Opiszę tylko niektóre z nich.

Spinozaur

Był to największy drapieżnik, jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi. Doskonały pływak. Poruszał się w wodzie tylnymi nogami, które prawdopodobnie były zakończone płetwami. Na jego grzbiecie znajdowały się wielkie wyrostki kolczyste kręgosłupa, które mogły osiągać nawet dwa metry wysokości, tworząc strukturę przypominającą żagiel. Jego szczęki rozmiarem sięgały metra. Miał co najmniej 15 metrów długości i ważył tyle, co osiemnastokołowa ciężarówka (7 ton).

Uranozaur

Był on roślinożerny. Swoim wyglądem przypominał spinozaura, obydwa gatunki miały garb podobny do tego, jaki ma wielbłąd. Gromadził tam tłuszcz służący jako magazyn energii, w czasie gdy trudniej było znaleźć pożywienie. Jego wygląd był wyjątkowy z powodu ,,dużego żagla’’ na  grzbiecie, który sięgał 70 cm długości. Gad miał do trzech metrów wysokości i ośmiu metrów długości. Ważył od dwóch do trzech ton.

Mozazaur

Był to jeden z wodnych dinozaurów. Miał długie szczęki podobne do szczęk dzisiejszych krokodyli i ciało pokryte łuskami. Mimo że był dobrym pływakiem, chwytał swoje ofiary z zasadzki. Polował na ryby, amonity i głowonogi. Miał 14 metrów długości, a ważył pięć ton. Był tak agresywny, że zjadał duże zwierzęta morskie, nie oszczędzając własnego gatunku.

Dimorfodon

Nazywano go dinozaurem „powietrznym”, ponieważ był doskonałym lotnikiem. Jego nazwa znaczy „dwukształtny ząb”, dlatego że w szczękach tego gada tkwiły zęby dwóch wyraźnie różnych rodzajów. Miał około metra długości, a masa jego  ciała wynosiła jeden kg. Jego skrzydła miały rozpiętość 1,2-1,5 metrów. Głowa dimorfodona była stosunkowo duża w porównaniu z resztą ciała – miała 20 cm długości. Prawdopodobnie żywił się rybami.

Amargazaur

Był jednym z najbardziej oryginalnych dinozaurów. Miał dwa rzędy kolców będące przedłużeniem kręgów grzbietowych. Cała szyja amargazaura była pokryta kolcami, dzięki czemu mógł się bronić przed drapeżnikami. Kolce wspierały dwa żagle, które służyły  do regulowania temperatury ciała. Mimo że był roślinożerny, nie miał zębów do przeżuwania pokarmu. Połykał w całości rośliny, które trawił w żołądku. Ważył pięć ton, miał cztery metry wysokości i był prawie tak długi jak trzy samochody osobowe ustawione jeden za drugim (9 metrów).

W dzisiejszych czasach naukowcy twierdzą, że będą mogli odtworzyć dinozaury w ciągu następnych 5 lat. Mamy wiele filmów o tym, dlaczego jest to zły pomysł… Może warto je obejrzeć w długie jesienne wieczory?

Adrianna Krawczyk llle gimnazjum

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content