Wizyta uczniów z zagranicy

W poniedziałek 14 listopada odwiedziło naszą szkołę czworo uczniów z zagranicy. W spotkaniu z nimi mieli okazję wziąć uczniowie klas 1B, 1C oraz 2B. Mamim z Tajlandii, Adele z Norwegii, Antonia z Chile oraz Fatih z Turcji przyjechali do Polski pod koniec sierpnia za pośrednictwem organizacji AFS. Są to rówieśnicy naszych uczniów, którzy mieszkają u polskich rodzin i uczęszczają do polskich szkół średnich. Ich pobyt potrwa cały rok szkolny. Uczniom tym towarzyszyli dorośli wolontariusze: pan Guillaume z Francji oraz Polka – pani Emilia.
Podczas spotkania nasi goście przedstawili prezentacje o swoich krajach oraz opowiedzieli o swoich doświadczeniach w poznawaniu polskiej kultury i języka. Była to wspaniała okazja dla uczniów XV LO do rozmowy w języku angielskim. Niektórzy nawet wymienili się kontaktami, a ze względu na to, że dwoje z naszych gości mieszka w okolicach Poznania, jest szansa na kontynuację tych znajomości.
Organizacja AFS Polska oferuje uczniom wyjazdy za granicę na trymestr, semestr lub cały rok szkolny. Można również we współpracy z AFS przyjąć ucznia jako rodzina goszcząca. Uczniowie mają też możliwość zostać wolontariuszami towarzyszącymi przebywającym w Polsce zagranicznym nastolatkom. W każdym z tych przypadków zdobycie wyjątkowego międzykulturowego doświadczenia jest gwarantowane.

https://poland.afs.org/

Poniżej zamieszczamy wrażenia naszych uczniów z tego spotkania:

„Było super. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i bardzo ciekawie opowiadali, szczególnie podobała mi się dziewczyna z Chile. Dowiedziałam się o interesujących ciekawostkach, o których wcześniej nie miałam zielonego pojęcia. Bardzo fajna lekcja i mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość w niedalekiej przyszłości posłuchać o kulturach innych uczniów z wymiany, ponieważ to spotkanie było miłym doświadczeniem .”

„Bardzo mi się podobało. Dowiedziałam się ciekawych oraz nowych rzeczy o krajach, z których przyjechali nasi goście. Byli bardzo mili oraz przyjaźnie nastawieni. Z ogromną chęcią i zaciekawieniem ich się słuchało.”

„Uważam, że dzisiaj było naprawdę fajnie. Takie zajęcia są potrzebne, ponieważ pokazują nam kulturę innych krajów. Bardzo świetne przeżycie poznać rówieśników z innymi doświadczeniami od nas. Mam nadzieje, że kiedyś znowu przyjdzie do nas jakaś grupka ludzi na taką „wymianę”. Fajnie się patrzy jak inni chcą poznać naszą kulturę i tradycje. Uświadamia mi to trochę, że na co dzień nie doceniam tego, co mam w tym kraju. A i organizacja też była w porządku, te prezentacje świetnie wykonane. Szkoda tylko, że tak mało czasu było.”

„Podobało mi się bardzo. Było to dla mnie coś nowego, ponieważ w szkole podstawowej nie było takich spotkań. Twierdzę, że miło jest posłuchać języka angielskiego na żywo od osoby, która posługuje się nim na co dzień.”

„Było superancko!. Moim zdaniem takie lekcje są rozwijające.”

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content