Wycieczka do Łodzi humanistycznych klas pierwszych – 1a i 1e

W dniach 1-2 czerwca bieżącego roku obie klasy pierwsze o profilu humanistycznym (humanistyczno-prawniczy i medialno-kulturowy) udały się na wycieczkę szlakiem filmowym do Łodzi.
Wyruszyliśmy wcześnie rano spod budynku szkoły w dobrych humorach, choć trochę zaspani. Dzień zapowiadał się intensywnie, a pogoda pięknie. Bez przeszkód dojechaliśmy na 11.00 do łódzkiego Orientarium i tam, ciesząc się słońcem i bliskością przyrody, mogliśmy podziwiać zwierzęta oraz zjeść obiad. Po wizycie w ZOO czekało nas wiele atrakcji, musieliśmy się zatem posilić.
Po spotkaniu z przewodniczką udaliśmy się na spacer szlakiem filmowym. Niemal każdy kąt Łodzi był filmowym tłem. To tu powstawały takie produkcje, jak „Ziemia obiecana”, „Edi”, „Faraon”, „Ajlawiu”, „Reich” i wiele, wiele innych. Szliśmy Aleją Gwiazd na Piotrkowskiej, wzorowaną na hollywoodzkiej Alei Sławy, składającą się z ponad 60 gwiazd poświęconych aktorom, reżyserom i innym ludziom filmu. Obejrzeliśmy też Hotel Stare Kino mieszczący się tam, gdzie w 1899 roku bracia Krzemińscy otworzyli pierwsze kino na ziemiach polskich – „Gabinet Iluzji”. Zwiedzając miasto, widzieliśmy także szlak turystyczny Łódź Bajkowa, który wyznaczają niewielkie pomniki postaci z bajek, jakie powstały w Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for. Zrobiliśmy sobie zdjęcia pod pomnikiem Misia Uszatka. A jeśli o zdjęciach mowa – jako klasy humanistyczne nie mogliśmy nie sfotografować się z pomnikami Władysława Reymonta i Juliana Tuwima – pisarzy związanych z Łodzią.
Potem pojechaliśmy do hotelu do Zgierza na obiadokolację, a później – do najstarszego łódzkiego teatru – Teatru im. Stefana Jaracza – na niecodzienny i bardzo zaskakujący spektakl pt. „Bileterka”.
Następny dzień przywitał nas zachmurzonym niebem, ale nie przejęliśmy się, gdyż w planach mieliśmy kilkugodzinne warsztaty połączone ze zwiedzaniem Centrum Techniki EC1. Po nich obejrzeliśmy słynną łódzką Filmówkę (Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera), która przyciąga rzesze młodych i ambitnych filmowców. Jej symbolem są słynne schody prowadzące do kina, na których przesiadywali Andrzej Wajda, Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski. Nieopodal mieści się Muzeum Kinematografii – jedyne takie w Polsce, zlokalizowane w zabytkowym pałacu Karola Scheiblera. To był kolejny z punktów naszej wycieczki. Doszliśmy do niego, podziwiając Księży Młyn, największy zabytkowy kompleks mieszkalno-fabryczny Łodzi, powstały w drugiej połowie XIX wieku na miejscu dawnej osady młyńskiej, należącej do miejscowego plebana; stąd też wywodzi się jego nazwa. W skład kompleksu wchodzą budynki fabryczne, domy robotników – tzw. famuły, sklep – tzw. konsum, rezydencje właścicieli, wille dyrektorskie, szkoła, szpitale, remiza straży pożarnej, gazownia, klub fabryczny, a także ogrody i parki.
Po tak intensywnych przeżyciach, głodni jak wilki, pojechaliśmy prosto do słynnej łódzkiej Manufaktury, aby tam obejrzeć historyczne budynki i zjeść porządny obiad. A potem udaliśmy się w drogę powrotną. W Poznaniu byliśmy około 22.00, pełni wrażeń i radości z nowych przyjaźni międzyklasowych.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content