Wycieczka do Londynu

W dniach 16 do 22 września odbył się międzyklasowy wyjazd do Londynu. Pomimo stosunkowo krótkiej wycieczki udało nam się zobaczyć najważniejsze i najciekawsze punkty na mapie stolicy Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed przyjazdem do Londynu zwiedziliśmy niewielkie, ale niezwykle urokliwe Canterbury. W trzeci dzień pobytu zaplanowaliśmy spacer po centrum miasta, który był utrudniony ze względu na ciągnące się kilometrami kolejki poddanych królowej Elżbiety II, którzy chcieli oddać hołd najdłużej panującej władczyni Wysp Brytyjskich. Nasz pobyt bowiem zbiegł się z terminem pogrzebu królowej. W powietrzu i na ulicach czuć było, że jesteśmy świadkami przełomowej chwili. Mimo trudności zdołaliśmy dotrzeć na White Hall, Downing Street, do parku świętego Jerzego, na Trafalgar Square, do London Dungeon, a w drodze powrotnej zajrzeliśmy do Chinatown i na Piccadilly Circus. Aby uciec od tłumów żegnających królową w czwartym dniu wybraliśmy się do Southend-on-Sea gdzie zaserwowaliśmy sobie długi i relaksujący spacer. Po południu wróciliśmy do Londynu na kolejny spacer tym razem śladami Harry’ego Pottera. Niesamowite uczucie snuć się w środku dnia prawie opustoszałymi ulicami 10 milionowego Londynu. Zdecydowana większość Brytyjczyków postanowiła skorzystać z możliwości obserwowania uroczystości pogrzebowych w domach lub w okolicznych parkach na telebimach. Dzięki temu Leadenhall Market w the City, Millenium Bridge, oraz okolice Bankside wydawały się należeć tylko do nas. Piąty dzień pobytu zaczęliśmy co prawda od wizyty przed Buckingham Palace i na the Mall, ale dalsza część dnia upłynęła już pod znakiem muzeów: National Gallery, Natural History Museum, Victoria & Albert Museum, a na końcu Science Museum oraz tak bardzo wyczekiwanych zakupów na  rozsławionej Oxford Street.  Ostatni dzień w Londynie to gratka dla fanów literatury i historii. Najpierw bowiem zajrzeliśmy do the Globe Theatre, który jest idealną kopią teatru, w którym wykonywano sztuki za czasów Williama Szekspira, a następnie wybraliśmy się do The Tower of London, twierdzy wzniesionej po raz pierwszy przez Wilhelma Zdobywcę w 1078 roku. Niestety wszystko co dobre się kończy i po kolacji w dzielnicy Greenwich udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Myślę, że przepiękna pogoda jaką ugościł nas Londyn, niezwykłe miejsca i niesamowicie ludzie to tylko niektóre z powodów dlaczego ten wyjazd zapamiętamy na długie lata.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content