Wycieczka do Warszawy 2018

Wczesnym rankiem 4 października w ekipie dwudziestu jeden trzecioklasistów wraz z opiekunkami, panią profesor Danutą Kosztyłą i panią profesor Katarzyną Sobek, wybraliśmy się pociągiem na dwudniową wycieczkę do stolicy.
Na miejscu spotkaliśmy się z panią przewodnik Magdaleną Kuc, która oprowadziła nas po najważniejszych miejscach w mieście, opowiadając przy tym bardzo ciekawe historie. Przeszliśmy Krakowskie Przedmieście i zatrzymaliśmy się przy Pałacu Prezydenckim. Następnie udaliśmy się pod Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta. Kolejnym punktem naszego spaceru było zobaczenie zabytkowego dzwonu pochodzącego z XVII w. na trójbocznym placu urokliwej uliczki Kanonii. Przebiegnięcie wokół tego dzwonu podobno gwarantuje spełnienie marzeń. Sprawdziliśmy, oczywiście.
Następnie dotarliśmy na punkt widokowy na Górze Gnojnej, z której rozpościera się piękny widok na lewobrzeżną Warszawę. Pani przewodnik przybliżyła nam straszne historie wiążące się z tym miejscem. Potem przeszliśmy pod pomnik Małego Powstańca, gdzie porozmawialiśmy nieco dłużej o Powstaniu Warszawskim. Kolejnym etapem zwiedzania Warszawy było odwiedzenie cmentarza wojskowego na Powązkach. Tam zatrzymaliśmy się między innymi przy grobach płk. Kuklińskiego, Jacka Kuronia, Jacka Kaczmarskiego, prof. Zbigniewa Religi, Kory Jackowskiej… Najwięcej czasu spędziliśmy przy grobach bohaterów „Kamieni na szaniec” i Powstańców Warszawskich, oraz przy kwaterze Powstańców Styczniowych. Dużym przeżyciem dla wszystkich było odwiedzenie Kwater na Łączce.
Po doskonałej lekcji historii, jaką była wizyta na cmentarzu, pojechaliśmy do miejsca naszego zakwaterowania –  urokliwej „Wioski pod Kogutem” w miejscowości Góra Kalwaria pod Piasecznem. Tam zjedliśmy kolację i mogliśmy odpocząć. Następnego dnia o poranku przywitaliśmy się ze zwierzętami – mieszkańcami Mini Zoo w wiosce i po śniadaniu wyruszyliśmy z powrotem do Warszawy.
Tego dnia zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, poszliśmy na spacer do Łazienek Królewskich oraz poznaliśmy historię Żydów w Polsce w muzeum Polin. Drugi dzień minął szybko. Po krótkim odpoczynku w galerii Złote Tarasy udaliśmy się na pociąg i bez większych przeszkód wróciliśmy do Poznania.
Podczas dwudniowej wycieczki, trudno dokładnie poznać tak duże miasto. My jednak, zobaczyliśmy jego najważniejsze miejsca, dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Każdy uczeń powinien odbyć taką wyprawę śladami historii do stolicy, by lepiej zrozumieć przeszłość i teraźniejszość.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content