Wycieczka klas pierwszych na Mazury

W dniach 6-8.06.2019r. klasy pierwsze miały okazję wyjechać na Mazury.
W środę wcześnie rano wyruszyliśmy autokarem spod szkoły, w którym spędziliśmy 7 godzin, jednak mimo długiej podróży, czas mijał nam naprawdę szybko. Kiedy wreszcie dotarliśmy do ośrodka, czekało nas miłe zaskoczenie, ponieważ było to bardzo przyjemne miejsce, w którym mieliśmy mieszkać przez następne dwie doby.
Po smacznym obiedzie mieliśmy czas wolny, który spędziliśmy na integracji międzyklasowej i klasowej – jedni zajęli się aktywnościami sportowymi (grali w koszykówkę, piłkę nożną czy siatkówkę), inni w mafię, w karty, a  byli i tacy, którzy po prostu ze sobą rozmawiali.
Wieczorem, zamiast zwykłej kolacji, czekało na nas ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski i zajadaliśmy pyszne sałatki. Po posiłku postanowiliśmy pośpiewać przy akompaniamencie gitary.
Następnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy autokarem w podróż na Wilczy Szaniec, który był dawną siedzibą Adolfa Hitlera. Dzięki przewodnikowi mogliśmy dowiedzieć się wiele ciekawostek o tym miejscu (np. o nieudanym zamachu na Hitlera) oraz zobaczyć pozostałości po niemieckich bunkrach.
Później pojechaliśmy do Muzeum II wojny światowej, w którym mogliśmy zobaczyć bursztynową komnatę, pozostałości podziemnych bunkrów, makiety ważnych bitew, a nawet replikę wnętrza U-boota. To nie były jedyne atrakcje, których mogliśmy doświadczyć w tym miejscu, ponieważ mieliśmy też okazję wejść na wieżę widokową, by podziwiać stamtąd piękny mazurski krajobraz.
Po zwiedzaniu pojechaliśmy na obiad, a później czekał nas (dla wielu najciekawszy) punkt wycieczki… park linowy. „Liczni śmiałkowie” odważyli się przejść najwyższą trasę czerwoną, inni woleli spróbować swoich sił na trochę łatwiejszych trasach: zielonej lub żółtej. Natomiast garstka tych, którzy woleli pozostać na ziemi, mimo tnących komarów, dzielnie kibicowała kolegom na wysokości.
Tak minęły nam dwa pierwsze dni wycieczki. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, więc przyszedł dzień na spakowanie i wyjazd z ośrodka wypoczynkowego o wdzięcznej nazwie „Bęsia”. Jednak nie był to koniec zwiedzania, ponieważ w drodze do Torunia zatrzymaliśmy się w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach, w którym zobaczyliśmy 90-centymetrowy zwierciadlany teleskop Schmidta-Cassegraina, astrograf Drapera oraz największy w Polsce i naszej części Europy radioteleskop. Podczas tego zwiedzania dowiedzieliśmy się dużo o: radioastronomii, układzie słonecznym, a także o ważnych dla Obserwatorium astronomach, m.in prof. Wilhelminie Iwanowskiej i Władysławie Dziewulskim.
Na samym końcu wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzić Toruń oraz zjeść tam obiad. Zobaczyliśmy piękny stary rynek, ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, pomnik flisaka o imieniu Iwo, jak również polską krzywą wieżę, o którą każdy z nas próbował się oprzeć. Dzięki przewodnikom dowiedzieliśmy się wiele o życiu Kopernika, o legendach związanych z Toruniem, oraz o tym, kim byli flisacy. Po pobycie w Toruniu została nam tylko bezpieczna podróż autokarem tuż pod szkołę. 
Tak przeżyliśmy naszą przygodę z Mazurami. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, nie mogąc już teraz się doczekać kolejnych szkolnych wycieczek.

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content