Wycieczka klas 3AP i 3BP

W dniach 8-10 czerwca kl. 3A_P i 3B_P pod opieką p. Piotra Malinowskiego, p. Danuty Kosztyły i p. Anety Topolewskiej uczniowie wybrali się na kilkudniowy wypad w góry. I trzeba to mocno podkreślić: w końcu! Wszyscy spragnieni pięknych widoków, integracji, nocnych pogaduch, muzyki w autokarze, duszności w pociągu, uśmiechów i niezapomnianych wrażeń na pewno nie mogli narzekać.
Chcieliśmy jeszcze trochę zostać, ale napięty terminarz końca roku nam na to nie pozwolił.
Program wycieczki zapewniał sporo wrażeń. Znalazło się miejsce zarówno na błogi odpoczynek i wędrówkę po górach, jak i zwiedzanie ważnych miejsc regionu (m. in. Sztolnie Walimskie, Muzeum Gross-Rosen).

W trakcie wyjazdu opiekunowie wymyślili dwa konkursy: na najlepszy kolaż oraz tekst o wycieczce.
Poniżej prezentujemy wyniki:
I miejsce za najlepszą relację w formie kolażu otrzymało zdjęcie ekipy Mai Waśkowiak, zaś I miejsce za relację w formie tekstu otrzymała Wiktoria Soroczyńska. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Nagle zadzwonił mi w uszach budzik. Zerkam na ekran telefonu, który wskazuje godzinę czwartą. Wstaję bez zastanawiania się nad tym, jak bardzo nie jestem jeszcze gotowa na ten ruch. Pełna ekscytacji i nadziei na to, że najbliższe 3 dni spędzę najlepiej na świecie, jadę na miejsce zbiórki.

Byłam przekonana, że ten wyjazd będzie udany, gdy już na początku okazało się, że jeden z naszych kolegów pomylił dni i musiał niczym Forrest Gump dogonić pędzący pociąg. Czy się udało? Oczywiście, że tak!

Pełni entuzjazmu z wielkimi bagażami i równie wielkimi worami pod oczami czekaliśmy na busy, które miały stanowić swego rodzaju most prowadzący do zupełnie innego świata, w którym nasz nastrój miał się diametralnie zmienić.

Gdy wysiedliśmy, w powietrzu można było wyczuć już zupełnie inną atmosferę. Weszliśmy do podziemi, by więcej dowiedzieć się o projekcie Riese. Weszliśmy tam w wielowarstwowym odzieniu, ale trudno mi ocenić, czy odczuwany tam chłód był jedynie temperaturą wynikającą z okoliczności, czy był to chłód cierpienia, który tam pozostał i mroził nam krew.

Wyszliśmy stamtąd już nie tacy sami. Może trochę smutni, ale myślę, że jednocześnie jeszcze bardziej wdzięczni i chcący korzystać z życia jak najwięcej.

Z takimi emocjami zmierzaliśmy do Schroniska „Orzeł”, ale niestety już pierwsza góra, pod którą mieliśmy podejść, była wielką przeszkodą. Przejęci trudem walki o dostanie się na jej szczyt dopiero pod koniec zorientowaliśmy się, jak piękne okoliczności natury nas otaczają. Nagle świat jakby się zatrzymał i zwolnił, a my pragnęliśmy jak najszybciej skorzystać z okolicznych terenów. Położyliśmy się na środku polany i pogrążyliśmy się w stanie rozkoszy aż do zachodu słońca. Czułam, jakbyśmy wtopili się w naturę i stali się elementem pięknego krajobrazu Gór Sowich.

Drugiego dnia mimo niezbyt sprzyjającej pogody postanowiliśmy zdobyć najwyższy szczyt tutejszych gór i kontynuować podziw nad niesamowitymi terenami. Wędrówka nie była łatwa, ale wspólnymi siłami daliśmy radę pokonać całą trasę.

Jutro znów powrócimy do smutniejszej tematyki. Naszym celem jest odwiedzenie obozu Großrosen. Lecz póki co, nie myślimy o tym, co przygnębiające, a chwytamy dzień i spędzamy wspólnie czas.

„Otaczaj się pięknymi miejscami i pięknymi ludźmi, a sam staniesz się piękniejszy” – to moje motto. A tegoroczna wycieczka tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że to wartościowa prawda życiowa. Odczułam to np. gdy nauczyciele pożyczali nam czajnik, a chłopacy z pokoju obok pastę do zębów. Życie jest piękne i czasem potrafi być takie proste…


Wdzięczny uczestnik wycieczki

Wiktoria Soroczyńska

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content