Wycieczka klasy 3EP

31 maja razem z klasą 3ep wyruszyliśmy pociągiem do Trójmiasta, gdzie przywitał nas spektakularny, nie przypominający niczym szkolnej śniadaniówki XIX-wieczny dworzec Gdańsk Główny. Po krótkiej chwili zachwytu i nieposkromionej zazdrości, udaliśmy się do naszego lokum przy ulicy Karłowicza, by tuż po zakwaterowaniu móc wyruszyć słynną SKM do Sopotu. To położone między Gdańskiem a Gdynią miasto znane przede wszystkim z legendarnej ulicy Bohaterów Monte Cassino, zwanej pieszczotliwie Monciakiem i którego symbolem i pierwszoplanową atrakcją jest molo, okazało się być nietuzinkowym miejscem. Pełne jest bowiem nastrojowych wąskich uliczek i zakamarków, a jego okazałość mogliśmy odkryć podczas danego nam czasu wolnego w oczekiwaniu na spektakl w Teatrze Wybrzeże. Punkt dziewiętnasta stawiliśmy się w nim, by przez następne dwie godziny móc delektować się „Żabusią”. Sztuka nie wzbudziła jednak w większości z nas emocji, a jeżeli zdołała to zrobić, to nieudolnie, bo były one przeważnie negatywne. Większą atrakcją od samego spektaklu okazał się być niespodziewany przyjazd Katarzyny Figury.
Po powrocie do naszych gdańskich czterech ścian, noc spędziliśmy na rozmowach o matematyce, która stała się źródłem naszego stresu, a zatem i dominującym tematem. Następnego dnia od rana wyruszyliśmy w podróż po starówce, by podziwiać urokliwość i efektowność ozdobnych kamienic, średniowiecznej gotyckiej Bazyliki Mariackiej, czy Dworu Artusa, przy którym odwiedziliśmy również Neptuna otaczającego opieką miasto już od XVII wieku. Po poznaniu najistotniejszych miejsc Gdańska, mieliśmy okazję, by kontynuować zwiedzanie, ale na własną rękę. Czas wolny spędziliśmy w obrębie centrum, gdzie udaliśmy się na jedzenie i uciekaliśmy przed niespodziewaną ulewą. Na szczęście trwała ona na tyle krótko, że nikt nie zdążył zmoknąć. Z jakże okazałego gdańskiego dworca wyruszyliśmy po godzinie osiemnastej. Trzygodzinną trasę poświęciliśmy w większości na naukę matematyki, a związany z nią stres wraz z piosenką Czesława Niemena „Pod Papugami” okazały się być motywem przewodnim całej wycieczki, która na długo pozostanie w naszych wspomnieniach.

„Żabusia”

Wystawiana w Teatrze Wybrzeże „Żabusia” w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, prócz kilku prób wyłamania się z XIX-wiecznej rzeczywistości, wiernie i konsekwentnie dotrzymuje kroku treści dramatu Gabrieli Zapolskiej o tym samym tytule.
Pomimo znakomitego oddania dezaprobaty wobec obłudy środowisk mieszczańskich, ich zachwianej zdradami moralności i kreowania iluzorycznej fasady perfekcji oraz świetnej, skrupulatnie wykonanej scenografii pełnej żywych kolorów, detali, a zwłaszcza aluzji dających widzowi do myślenia, a także gry świateł będącej jednym z głównych walorów, spektakl okazuje się być bezbarwny i męczący. Może to być spowodowane nieśmiałą, ale zarazem nadmierną chęcią wyłamania się ze schematów, jak w przypadku sceny z samowarem, która miała stać się wentylem naszych czasów dla „Żabusi”. Okazała się jednak być mierną próbą unowocześnienia sztuki niewnoszącą żadnej znaczącej wartości zarówno do fabuły jak i dla odbiorcy. Gra aktorów mimo adekwatności realizacji ról, nie zdaje się być porywająca. Nie przekonuje ona o wewnętrznych nieszczęściach przeżywanych przez bohaterów, co powinno stanowić priorytet w przypadku utworu tragifarsowego zawierającego jak sama nazwa wskazuje elementy tragedii.
Całość przypominała raczej operę mydlaną w lepszym wydaniu, nie pozostawiła satysfakcji z oglądania. Mimo tego z chęcią obejrzałabym spektakl ponownie w celu ewentualnego zauważenia większej ilości pozytywów.

Marianna Helsner

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content