Wymiana polsko – niemiecka

W czerwcu zeszłego roku XV Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę partnerską szkołą Meret-Oppenheim-Schulzentrum Steinen. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły cztery uczennice wraz z profesorem Michałem Jadwiszczokiem. Był on, wraz z wicedyrektor szkoły niemieckiej, Doris Jaenisch i przy współpracy prof. Małgorzaty Grzywacz z UAM, inicjatorem współpracy. Efektem tego spotkania jest wymiana młodzieży pomiędzy obiema szkołami, która odbywa się w marcu i w kwietniu bieżącego roku. Aktualnie 18 osób z naszej szkoły pod opieką pana Jadwiszczoka i pani Ani Romaniuk przebywają w Niemczech, w Steinen.
Cały wyjazd zaczął się trochę pechowo, gdyż zamiast wyjechać we wtorek ruszyliśmy dopiero w środę, ze względu na strajk kolejarzy niemieckich. Pomimo różnych przygód i zmęczenia długą, ponad 12-godzinną podróżą, wszyscy byli zachwyceni uprzejmością i powitaniem gospodarzy. Każda rodzina stara się by polski uczeń czuł się u niej jak w domu, pomimo różnic jakie nas dzielą.
Plan pobytu jest bardzo bogaty w różne atrakcje. Pierwszy dzień młodzież do południa spędziła w szkole uczestnicząc w lekcjach wraz ze swoimi niemieckimi gospodarzami. Następnie wszyscy udali się do Bazylei, w Szwajcarii, celem zwiedzenia tego starego miasta. Drugi dzień to wyjazd do Strasburga we Francji, gdzie grupa zwiedza Parlament Europejski, w ramach jednego z haseł wymiany jakim jest demokracja. Prócz legislatury unijnej, celem jest poznanie tego nadgranicznego miasta, które dzieliło losy relacji niemiecko-francuskich.
Weekend dla polskiej młodzieży organizują indywidualnie rodziny, które ich goszczą. Każda planuje coś innego, a ideą jest poznać się wzajemnie.
Poniedziałek czyli ostatni dzień na miejscu w Niemczech jest przeznaczony na zwiedzanie Freiburga, pięknego miasta leżącego na obszarze Badenii-Wintembergii, czyli landu, w którym przebywamy. 
Drugim etapem wymiany będzie rewizyta uczniów niemieckich w Polsce. W planie mamy zwiedzanie Muzeum Poznańskiego Czerwca 56, tak by Niemcy mogli poznać naszą walkę o demokrację w okresie komunizmu, ale również Muzeum Bambrów Poznańskich gdzie naświetlimy bliskie, szczególnie te pozytywne relacje, pomiędzy naszymi narodami w przeszłości. Mamy nadzieję, że ten wyjazd zapoczątkuje długą tradycję wzajemnych odwiedzin uczniów z Poznania, XV Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów ze Steinen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content