XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Agata Ciszyk, Aleksandra Krzyżaniak, Oskar Blachnierek, Mikołaj Śliwiński i Mario Kiliński z klasy humanistyczno – prawniczej od 4. do 7. września 2018r. reprezentowali XV Liceum Ogólnokształcące na wyjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus.

Podróż autokarem była długa i męcząca, jednak zanim dotarliśmy do celu, mieliśmy okazję zobaczyć Zamek Oporowskich w Oporowie.
Grupa poznała bogatą historię zarówno zamku, jak i muzeum. Dla nas – humanistów było to szczególnie ważne wydarzenie, gdyż zwiedzanie tegoż obiektu to dopełnienie wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze, której niestety nie będziemy realizować w klasie drugiej.
W Sali Dużej mieliśmy możliwość zagrania na fortepianie. Z tejże okazji skorzystała nasza koleżanka z IV Liceum – Monika Spychała – absolwentka Szkoły Muzycznej World of Music we Wronkach, która uraczyła nas kompozycją z filmu Amelia. Serdecznie gratulujemy występu i życzymy dalszych sukcesów!
Po dotarciu na miejsce wszystkie szkoły zakwaterowały się w akademiku Politechniki Białostockiej, a po obiadokolacji integrowaliśmy się z kolegami i koleżankami z innych szkół.
Następnego dnia, po śniadaniu poznawaliśmy historię i kulturę polską. Odwiedziliśmy Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu, Muzeum Ikon i Muzeum Sztuki Drukarskiej. Następnie meczet i cmentarz muzułmański w Kruszynianach.
Trzeciego dnia, po śniadaniu udaliśmy się do Centrum im. Zamenhofa. W bardzo przystępny sposób przybliżono nam zasady rządzące językiem esperanto, którego był autorem. Celem lekarza było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych, narodowych języków.
Następnie udaliśmy się do Pałacu Branickich, gdzie obecnie mieści się Uniwersytet Medyczny. Przybliżono nam historię pałacu oraz jego ówczesnych właścicieli. Ogromne ciekawe okazało się Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, gdzie można było „podziwiać” kolekcję anatomiczną w formalinie.
Następnym punktem programu było zwiedzanie Tykocina. Mieliśmy okazję zobaczyć tam Wielką Synagogę, Kościół Trójcy Przenajświętszej oraz zespół klasztorny.

Ostatni dzień był zwieńczeniem całego wyjazdu. Odbył się długo wyczekiwany XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru. Celem wydarzenia jest upamiętnienie polskich zesłańców – skazywanych na pobyt na Syberii już w XVII wieku, poprzez konfederatów barskich, powstańców insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, styczniowego, wywiezionych na „nieludzką ziemię” w latach 1939- 1941, aż po żołnierzy AK i podziemia poakowskiego, którzy kontynuowali walkę z sowietami po zakończeniu II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Mordu Katyńskiego, gdzie wysłuchaliśmy wzruszających przemówień władz miasta.
Następnie kilka tysięcy uczestników Marszu wyruszyło ulicami Świętojańską, Branickiego i Piastowską w kierunku kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku, w którym odbyła się msza. Uroczystość zakończyła się przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka.
Uczniowie XV LO w Poznaniu bardzo miło wspominają pobyt w Białymstoku i z niecierpliwością czekają na wyjazd do Katynia.

W imieniu uczestników Mario Kiliński z klasy humanistyczno-prawniczej

Prasowe relacje z XVIII Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru:
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23878958,xviii-miedzynarodowy-marsz-pamieci-zeslancow-sybiru-przeszedl.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/57451,XVIII-Miedzynarodowy-Marsz-Pamieci-Zeslancow-Sybiru-Przez-Sybir-do-Niepodleglej-.html

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content