Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dzień zakończenia roku szkolnego w naszej szkole był wyjątkowy nie tylko dlatego, że po wielu miesiącach mogliśmy przekroczyć próg budynku, by spotkać się z wychowawcami i odebrać z ich rąk świadectwa. Drugim powodem była okazja, by osobiście spotkać się z  Panią Dyrektor Grażyną Lach, która przez ostatnie dwie kadencje z wielkim zaangażowaniem pełniła w naszej szkole funkcję dyrektora. W tych niecodziennych okolicznościach nie zapomnieliśmy o tym, by podziękować w imieniu wielu roczników za trud włożony w prowadzenie tak dużej szkoły, wielką dbałość o jej piękny wygląd, a także ogromne zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie młodzieży. Podczas spotkania nie zabrakło wielu ciepłych słów i wzruszeń, które zawsze są dowodem nie tylko sympatii, ale też przywiązania zarówno do ludzi, jak miejsca pracy. Naszą wizytę zakończyliśmy wręczeniem Pani Dyrektor bukietu kwiatów, do którego dołączyliśmy serdeczne życzenia zdrowia i powodzenia. XV Liceum Ogólnokształcące o Pani nie zapomni!

List od Pani Dyrektor Grażyny Lach

Drodzy Uczniowie!

Piszę do Was w bardzo radosnych okolicznościach, ponieważ kończy się kolejny rok szkolny i zaczynają upragnione wakacje. Dzisiaj odbyło się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej i zapadły ostateczne decyzje dotyczące Waszej edukacji. Uzyskane w nauce i zachowaniu oceny stanowią  nagrodę za Wasz całoroczny wysiłek. Gratuluję Wam osiągnięć i tych dużych, i tych mniejszych, bo one także zasługują na szacunek i uwagę.  Proszę, żebyście korzystając z wakacyjnej swobody, pamiętali o zasadach bezpieczeństwa, wrócili do szkoły głodni wiedzy a także  wypoczęci , byście mogli pełni sił, energii i zapału ruszyć do dalszej pracy. Będą na Was  czekać Wasi nauczyciele i nowy dyrektor szkoły. To z nimi będziecie wspólnie planować Wasze kolejne sukcesy w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzę udanych, pełnych wrażeń wakacji. Mam nadzieję, że przeżyjecie niezapomniane chwile, poznacie interesujących ludzi i nawiążecie nowe przyjaźnie.

Żegnając się z Wami, proszę, bądźcie wrażliwi i otwarci na ludzi, wymagajcie od siebie, nawet gdy inni od Was nie będą wymagali, a na pewno wszyscy dojdziecie do upragnionego celu. Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Pamiętajcie, że wokół macie dorosłych, których zawsze możecie poprosić o pomoc. Warto słuchać ich rad, rozmawiać, nie dąsać się, że czegoś zabraniają. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętajcie, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia, że nie musicie być we wszystkim najlepsi, ale jeżeli będziecie coś robić, to róbcie to najlepiej jak potraficie, że dorosłym się jest wtedy, kiedy bierze się odpowiedzialność za swoje decyzje.

Życzę Wam, niezależnie od tego kim zostaniecie w przyszłości, samych mądrych i przemyślanych decyzji. Życzę szkoły przyjaznej, twórczej, opartej na prawdziwych wartościach, kultywującej polskie i europejskie tradycje, a zarazem nowoczesnej i otwartej na potrzeby drugiego człowieka. Szkoły, która potrafi nauczyć i odpowiednio zmotywować, która wzbogaci Waszą wiedzę i zapewni  życiowy sukces.   

Grażyna Lach

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content