Zakończenie roku szkolnego klas trzecich – kwiecień 2022

29 kwietnia br. w szkolnej auli XV LO miała miejsce wyjątkowa uroczystość. 161 Abiturientów otrzymało z rąk dyrektora, p. Ryszarda Pyssy, świadectwa ukończenia szkoły. Zanim jednak to nastąpiło, dwoje konferansjerów (Wiktoria Soroczyńska i Mateusz Durski) poprosiło o głos: dyrektora p. Ryszarda Pyssę, przedstawiciela Rady Rodziców p. Małgorzatę Ludek, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szymona Twardonia i… samych Abiturientów, których reprezentowali Kaja Klim i Maciej Smoczyk. Obok słów podsumowań i wyróżnień nie zabrakło wielu wspomnień. Niejednej osobie siedzącej w auli łza zakręciła się w oku i trudno się dziwić, skoro uroczystość o takim charakterze jest nie do powtórzenia.

Za sprawą pań polonistek (p. Aneta Topolewska i p. Anna Kryńska) cała akademia została przygotowana w metaforze morskich symboli, które ubogaciły również samą scenografię urządzoną przez uczennice Maję Dąbrowską i Wiktorię Paluszek. Dzięki takiej konwencji artystycznej konferansjerzy kilkukrotnie zaprosili na scenę dość znaczące postacie, które chciały drogim Maturzystom przekazać kilka życiowych mądrości. Nie zabrakło więc samej pani Kapitan statku, Filozofa, Majtka, a nawet Złotej Rybki. W bohaterów wcielili się kreatywni uczniowie z kl. 3E_P pod wodzą p. Anny Kryńskiej.

Wśród wspomnianej grupy Abiturientów z sześciu klas trzecich znalazła się spora liczba uczniów o najwyższych notach. Tym licealistom dyrektor p. Ryszard Pyssa wręczył świadectwa z wyróżnieniem w pierwszej części uroczystości. Należy również dodać informację o jeszcze jednej, bardzo ważnej, nagrodzie. Za najlepszą średnią wyróżnienie od Rady Rodziców wraz z bonem pieniężnym otrzymała Gabriela Molata.

Częścią, która wzbudziła najwięcej emocji, były wystąpienia Wychowawców, którzy tego dnia podsumowywali trzyletnią współpracę ze swoimi klasami, ale przede wszystkim przemawiali do swoich Wychowanków po raz ostatni. Nie zabrakło więc słów wsparcia, podziękowań i zapewnień, że zawsze mogą liczyć na swoich nauczycieli, nawet jeśli od tego dnia przestają być uczniami XV LO.

W myśl zasady, że żadna ważna uroczystość nie może zaistnieć bez dobrej muzyki, organizatorzy zadbali o kilka niespodzianek muzycznych. Na scenie zaprezentowała się maturzystka Anna Ludek z sentymentalnym utworem z repertuaru Beaty Kozidrak, Oksana Sipowicz z energicznym przesłaniem, aby nie bać się marzyć i działać i… p. Piotr Goździewicz, który wzruszył wszystkich Abiturientów swoją grą na pianinie i świetnym wokalem. Dźwięków pianina nie zabrakło także w trakcie rozdawania samych świadectw, a zadbała o to Oksana Sipowicz. Akademię zwieńczył również symboliczny dźwięk dzwonka, a o ten punkt programu zadbała znana ze swojej troski o uczniów p. Renata, za co dziękujemy.

Nad całością uroczystości od strony technicznej czuwali uczniowie: Agata Maizner, Artur Grześkowiak i Gracjan Peil, którzy, co należy podkreślić, po raz pierwszy zmierzyli się z tak wymagającym zadaniem i poradzili sobie znakomicie.
Drogich Maturzystów, Absolwentów naszej szkoły, pragniemy jeszcze raz zapewnić o pamięci i o naszym wsparciu. Życzymy szerokich przestrzeni, które pozwolą realizować się w najróżniejszych obszarach aktywności zawodowej i nie tylko.

Okręt jest bezpieczny, gdy cumuje w porcie. Ale nie po to buduje się okręty! Powodzenia!

Pracownicy XV LO

Osobne podziękowania składamy p. Michałowi Jadwiszczokowi za organizację pracy ekipy technicznej, pomoc ze sprzętem i zdjęcie wszystkich klas oraz p. Sławomirowi Bar za upamiętnienie całej uroczystości i oprawę fotograficzną.
Dziękujemy również uczennicom, które zorganizowały pomoc przy rozdawaniu świadectw oraz Mai Dąbrowskiej za wsparcie oprawy fotograficznej.

Aneta Topolewska, Anna Kryńska

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content