Dni Języka Polskiego 2019

Wykład na temat kultury dialogu
21 lutego 2019

Dziś w XV LO im. prof. W. Degi w Poznaniu na zaproszenie Poradni językowej wykład na temat kultury dialogu zechciała wygłosić prof. Ewa Kołodziejek. Usłyszeliśmy m.in. o maksymach skutecznej komunikacji H.P. Grice’a, o zasadzie ilości (mów tyle, ile potrzeba), zasadzie jakości (nie kłam), zasadzie istotności (mów na temat) i zasadzie sposobu (mów przejrzyście).
Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zatem Poradnia życzy sobie i Państwu sukcesów komunikacyjnych.

Debata „Język i demokracja”
21 lutego 2019

Byliśmy, zobaczyliśmy, nauczyliśmy się czegoś nowego. Czy język może być demokratyczny? Czy możliwe jest porozumienie bez agresji? Czy poprzez język możemy wykluczać? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć w swoich wystąpieniach paneliści: prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Wiesław Przyczyna, prof. Przemysław Czapliński, prof. Andrzej Jacek Blikle oraz red. Jacek Żakowski. Debatę prowadził z właściwą sobie swadą prof. Jerzy Bralczyk.
Cieszymy się, że Poznań stał się stolicą polszczyzny. Na pewno wrócimy za rok.

Cytatiada
20 – 21 lutego 2019

Nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Każdy mógł spróbować swoich sił w szkolnej CYTATIADZIE. Dla każdego dobry cytat i pytanie o źródło. A wszystko w ramach Dni Języka Polskiego.

Warsztaty sketchnotingowe
19 lutego 2019

Dziś, w ramach właśnie rozpoczętego Tygodnia Języka Polskiego, pani prof. Aneta Pluta zaprosiła uczniów na warsztaty sketchnotingowe, których celem było stworzenie notatki wizualnej dotyczącej treści „Inwokacji”. Było na pewno niebanalnie, każdy mógł spróbować swoich sił w rysowaniu. Może ktoś skorzysta z tej formy notowania, ucząc się do matury? Prace zaangażowanych uczniów można zobaczyć na naszym szkolnym korytarzu. Zachęcamy do wyrecytowania całej „Inwokacji”.

 

II etap konkursu recytatorskiego „Dla Niepodległej”
19 lutego 2019

Miło nam poinformować, że w II etapie konkursu recytatorskiego „Dla Niepodległej” wyłoniliśmy zwycięzcę, któremu jury przyznało zaszczytny tytuł Mistrza Recytacji 2019. To Arkadiusz Molęda z kl. 1C.
Arek recytował wiersz Władysława Broniewskiego pt. „Bagnet na broń”. Pozostali uczestnicy konkursu to Zuzia Kaczmarek z kl. 2A i Paweł Dutkowski z kl. 2C. Gratulujemy!

Konkurs ortograficzny
11 lutego 2019

Tegorocznymi Mistrzami Ortografii XV LO zostali ex aequo Angelika Jaborska z kl. 3 ag i Mateusz Cegielski z kl. II A (LO). II miejsce zajęła Wiktoria Garczarek z kl. I B (LO), a III miejsce – Julia Murawska z kl. 3 bg.
Gratulujemy zwycięzcom!

Wydarzenia Dni Języka Polskiego opublikowane w osobnych wpisach 
Historia pisma
Ach te błędy językowe – Warsztaty UAM

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content