Dni Języka Polskiego 2020

Dni Języka Polskiego
18 – 21 lutego 2020

Dobre tradycje cieszą oko co roku, dlatego Dni Języka Polskiego, które odbyły się w minionym tygodniu, można podsumować właśnie w ten sposób. Należy zwrócić uwagę na to, że przygotowanie wszystkich wydarzeń to mrówcza praca pań polonistek naszej szkoły od kilku miesięcy.

Kilkudniowe świętowanie przy okazji Międzynarodowego Dnia Ojczystego (21 lutego) pozwoliło zaplanować sporo atrakcji. Wśród nich znalazły się konkursy:

– Szkolne Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii

– Szkolny Konkurs Recytatorski i eliminacje do konkursu zewnętrznego

– Szkolny Konkurs na Najlepszą Audycję (w trakcie realizacji)

– konkurs organizowany przez naszą Bibliotekę (radiowęzeł)

 

Wyniki konkursowe przedstawiają się następująco:

SZKOLNE DYKTANDO

III miejsce zajęli ex aequo:
Daria Stoińska z kl. 2c i Wiktor Talarek z kl. 1cp
II miejsce zajęła Patrycja Kulka z kl. 2A
Tytuł Mistrza Ortografii XV Liceum Ogólnokształcącego im. Wiktora Degi w Poznaniu otrzymał Mateusz Cegielski z kl. 3A

KONKURS RECYTATORSKI

Mistrz Recytacji – Aleksandra Młodziejowska z kl. 1E_P
II miejsce – Julian Baranowski z kl. 1E_P
III miejsce – Malwina Tratwal z kl. 1F_G 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Wśród niespodzianek znalazły się także wykłady i warsztaty. 19 lutego wybrane klasy udały się wraz z opiekunami na wykład prof. Tadeusza Zgółki „Iloma językami ojczystymi mówimy w Polsce współczesnej”. Najbardziej obfity w wydarzenia był czwartek 20 lutego, gdyż tego dnia grupa uczniów pod opieką pani Ludmiły Śliwieńskiej  wzięła udział w debacie organizowanej przez Zamek z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Warto zaznaczyć, że tematem spotkania było zagadnienie „Język a wykluczenie”. Tego samego dnia odbyły się trzy warsztaty:

– warsztaty translatorskie dla klas pierwszych prowadzone przez panią Arletę Borak

– warsztaty gwary poznańskiej dla klas drugich prowadzone przez panią Aleksandrę Dymską

– warsztaty językowe poprowadzone przez członków Koła Historii Języka Polskiego (UAM Poznań)

Również w czwartek na szkolnym korytarzu można było oddać swój głos w sprawie typowo językowej, gdyż panie polonistki zorganizowały słoikową ankietę z pytaniem „Czy używasz słów: jesieniara, alternatywka i eluwina? Wyniki pokazały, że uczniowie naszej szkoły wprawdzie znają wskazane wyrazy, jednak na co dzień ich nie używają.

W trakcie Dni Języka Polskiego na kanale Radiowej Piętnastki zostały umieszczone audycje z cyklu „Poloniści mówią”, które za sprawą ciepłych głosów pań pozwoliły delektować się językiem polskim także po lekcjach.

https://www.youtube.com/channel/UCjl8Df8VzG8sK3sXpUAKCUA

Piątek 21 lutego był uroczystym finałem Dni Języka Polskiego. Nie mogło tego dnia zabraknąć pani prof. Ewy Kołodziejek, która specjalnie dla młodzieży naszej szkoły przygotowała wykład „Mowa nienawiści”. Wykład zapewne skłonił do refleksji nad związkiem tego, jak mówimy z tym, jak postrzegamy świat i innych ludzi.

Dni Języka Polskiego wprawdzie dobiegły końca, jednak nadal można cieszyć się pięknymi wspomnieniami. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Z polonistycznymi pozdrowieniami
panie polonistki

Aleksandra Dymska
Anna Kryńska
Aneta Pluta
Arleta Borak
Ludmiła Śliwieńska

 

Kochani Uczniowie. Z wielką przyjemnością informujemy, że od wtorku do piątku zapraszamy do wspólnego świętowania Dni Języka Polskiego..
Wszelkie szczegóły u polonistek.

Dni Języka Polskiego 2019

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content