Dni Języka Polskiego 2021

W dnia 22-26 lutego w naszej szkole miały miejsce Dni Języka Polskiego. W tym roku panie polonistki zaplanowały kilka działań, które uatrakcyjniły obchody Dnia Języka Ojczystego (międzynarodowe święto – 21 lutego 2021 r.).

Cieszymy się, że nasze propozycja świętowania zyskała zainteresowanie licealistów, którzy wykazali się zarówno wiedzą, jak i kreatywnością. Poniżej krótka relacja.

W ciągu całego tygodnia na szkolnym fanpage’u cała społeczność szkolna mogła rywalizować, uczestnicząc w konkursie wiedzy z j. polskiego (Biegnij po zagadkę). Już po pierwszych dniach wyłoniła się grupa najbardziej aktywnych, która do końca tygodnia  była niezrównana w polonistycznym biegu o zwycięstwo.

Oto najlepsi:

I miejsce – Adrianna Tatarkiewicz z kl. II EP i Hanna Mikołajczyk z kl. III B (13 poprawnych odpowiedzi)
II miejsce – Maja Kłos z kl. III C (12 poprawnych odpowiedzi)
III miejsce – Karolina Adamska z kl. II BG i Gracjan Peil z kl. I A (11 poprawnych odpowiedzi)

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspólną zabawę, a najlepszym i najszybszym – gratulujemy wiedzy i wytrwałości.

Równie atrakcyjnym działaniem okazał się międzyklasowy konkurs na logo strony pań polonistek, które poprosiły o ostateczne rozstrzygnięcie szanowne jury w składzie:

pani prof. Monika Cieślak
pani prof. Iwona Suchecka
pani prof. Magdalena Zwierzyńska
pan prof. Łukasz Szwarc

Każda z prac jest realizacją wyjątkowego konceptu. Jury zaś przyznaje, że wybór najlepszej pracy okazał się  niezwykle trudny, niemniej z prawdziwą przyjemnością publikujemy poniżej wyniki konkursu:

I miejsce (nagrody: umieszczenie logo na stronie Twoje polonistki i 100 punktów w ramach Ligii Piętnastki) otrzymuje kl. IICP

II miejsce (nagroda: 95 punktów w ramach Ligii Piętnastki) otrzymują kl. IIAP i kl. IIEG

III miejsce (nagroda: 95 punktów w ramach Ligii Piętnastki) otrzymuje kl. IIDG

Serdecznie gratulujemy pomysłowości, zaangażowania i takich efektów! Zapraszamy także do obejrzenia pozostałych prac, które także nie odbiegają swoją pomysłowością od nagrodzonych.

Trzecim działaniem z okazji Dni Języka Polskiego była publikacja felietonów naszych licealistów pt. Subiektywnik lekturowy. Panie polonistki zebrały kilkadziesiąt tekstów, które czekają na każdego czytelnika poszukującego ciętej riposty, zgrabnej interpretacji, dystansu do lektur i humoru.

Subiektywnik cz1. – lekturowy. Felietony licealistów

Subiektywnik cz2. – lekturowy. Felietony licealistów

Dużą sympatią naszych uczniów cieszy się prowadzona przez p. Ludmiłę Śliwieńską Poradnia językowa XV LO. W trakcie Dni Języka Polskiego nasi uczniowie mieli więc szansę samodzielnie napisać posty na ciekawe tematy językowe rozwiewające najróżniejsze wątpliwości ze świata języka.

Tegoroczne obchody mimo trwającej pandemii uznajemy za niezwykle owocne i wartościowe. Cieszymy się, że nasi licealiści dbają o język ojczysty i chętnie angażują się w działania pozwalające promować język polski.

Wasze Polonistki

 

Dni Języka Polskiego 2019
Dni Języka Polskiego 2020

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content