Dni Języka Polskiego 2022

W dniach 21 – 25 lutego odbyły się w naszej szkole Dni Języka Polskiego. Jak co roku przygotowaliśmy dla całej społeczności szkolnej szereg atrakcji.

Głównym wydarzeniem okazał się turniej językowy o tytuł Mistrza Poprawnej Polszczyzny. O randze konkursu świadczy choćby fakt przeprowadzenia rozgrywek w kilku etapach. Pierwsze dwa zostały przeprowadzone za pomocą znanego wszystkim Testportalu (w auli), ostatni zaś pozwolił zebrać najlepszych uczniów z naszej szkoły, którzy zmierzyli się z zadaniami konkursowymi w wersji papierowej. Należy podkreślić, że trudność przygotowanych przez panie polonistki zadań zwiększała się z każdym etapem. Na szczęście znaleźli się tacy, którzy poradzili sobie ze wszystkim doskonale i zasłużyli na językowe laury. Poniżej nagrodzeni uczniowie, którym serdecznie gratulujemy. Niech Wasza wrażliwość na poprawność językową przyświeca wszystkim Waszym działaniom!

I miejsce i tytuł Mistrzyni Poprawnej Polszczyzny zdobyła

Florentyna Niedziółka z kl. 2B

II miejsce i tytuł I Wicemistrzyni Poprawnej Polszczyzny zdobyła

Anna Ludek z kl. 3E_G

III miejsce i tytuł II Wicemistrza Poprawnej Polszczyzny zdobyli ex aequo

Gustaw Bech z kl. 3C_G i Wiktor Talarek z kl. 3C_P

Na całe szczęście, z racji obecności w szkole, mogliśmy także zorganizować warsztaty tłumaczenia poezji, w których wzięli udział reprezentanci klas. Rywalizacja tym razem dotyczyła umiejętności tłumaczenia z polszczyzny renesansowej na współczesną. Zadanie było nie lada wyzwaniem, gdyż znana jest wszystkim prawda, iż tłumaczenie wymaga dużych umiejętności translatorskich. Czy grupy poradziły sobie z zadaniem? Oczywiście, że tak. Panie Polonistki zwróciły szczególną uwagę na kilka twórczych pomysłów, stąd i w tej kategorii wyróżniamy najlepszych:

Podczas warsztatów tłumaczenia poezji staropolskiej wygrały następujące drużyny:

Klasy I: za tłumaczenie wiersza pt. „Nagrobek kotowi”  – kl. 1A (Borys Puk, Wojciech Bajor, Kornelia Tyrakowska) i kl. 1C (Aleksandra Kordecka, Wiktoria Wilk, Julia Łagoda)

Klasy II: za tłumaczenie wiersza pt. „Przyjaciółka” – kl. 2A (Agata Maisner, Julia Słaby, Gracjan Peil) i kl. 2B (Zuzanna Koc, Julia Piątkowska, Patrycja Strzelecka)

Klasy III: za tłumaczenie wiersza pt. „Co żonę kazał dać wilkowi za pokutę” ​- kl. 3B_P (Dominik Janicki, Igor Nowaczyk, Szymon Twardoń)
i za tłumaczenie wiersza „Przyjaciółka” – kl. 3E_P (Aleksandra Młodziejowska, Filip Poprawka, Adrian Wyrzykowski)

Serdecznie gratulujemy wszystkich, którzy wzięli udział w warsztatach.

Trzecim wydarzeniem w trakcie Dni Języka Polskiego było przeprowadzenie ankiety czytelniczej w gronie nauczycieli. Wyniki prezentowaliśmy na szkolnym fanpage’u, ale zapraszamy gorąco do ponownej lektury, gdyż na pewno każdy znajdzie inspirację dla siebie.
Dni Języka Polskiego wprawdzie dobiegły końca, ale przecież w naszej szkole dbamy o język polski cały czas.

Do zobaczenia zatem przy kolejnych polonistycznych realizacjach!

Panie Polonistki

Wcześniejsze edycje Dni Języka Polskiego
2021   2020   2019

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content