Wydział Chemii
Porozumienie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie objęcia przez Wydział Chemii patronatu nad klasą biologiczno-chemiczną.

Treść porozumienia

21 listopada 2017 r.  podpisane zostało porozumienia między Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu i XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w sprawie objęcia przez Wydział Chemii patronatu nad klasą biologiczno-chemiczną.Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klasy Patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk chemicznych poprzez:

– umożliwienie uczniom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Chemii w tym również z zaplecza aparaturowego,

– udział uczniów w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach),

– zapewnienie w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników i doktorantów (konsultacje, udostępnienie – na terenie UAM – sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań)

– umożliwienie uczniom brania udziału, w pracach badawczych wykonywanych na Wydziale Chemii,

– organizowanie ewentualnych innych aktywności.


Instytut Filologii Polskiej
Umowa o współpracy z dnia 11.06.2014 r. zawarta na czas określony obejmujący trzyletni cykl kształcenia

Treść porozumienia

11 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między IFP Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w Poznaniu. Celem porozumienia jest zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, zapewnienie kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi, pomoc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia. Uczniowie klas humanistycznych, zwłaszcza klasy pierwszej, będą uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach organizowanych zarówno na terenie uczelni, jak i naszej szkoły. Instytut Filologii Polskiej podczas podpisywania porozumienia reprezentował wicedyrektor do spraw dydaktycznych – dr Krzysztof Skibski a XV LO – pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – Grażyna Lach. Porozumienie wchodzi w życie 1 września 2014 r. Liczymy na owocną współpracę!
Umowa o współpracy z dn. 01.02.2016 r. zawarta na czas określony obejmujący trzyletni cykl kształcenia.

Wydział Prawa i Administracji
Umowa o współpracy z dnia 09.09.2014 r. 

Warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji - 20 listopada 2014 r.

W ramach współpracy nawiązanej przez XV LO z Wydziałem Prawa i Administracji UAM nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i postępowaniu w sprawach nieletnich. Zajęcia poprowadziła pani mgr Magdalena Zamroczyńska, która na co dzień prowadzi konwersatorium z postępowania karnego dla studentów prawa.Uczniowie dowiedzieli się, co oznacza pojęcie „czyn karalny” oraz w jaki sposób pociągane są do odpowiedzialności osoby nieletnie, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, a jeszcze przed ukończeniem lat 17. Dzięki spotkaniu uzyskali odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, a przede wszystkim poznali obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do osób nieletnich.Warsztaty odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w sali przystosowanej do przeprowadzania symulacji rozpraw sądowych. Dzięki czemu uczniowie mogli bezpośrednio zobaczyć wystrój sali sądowej.Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu zajęć panu dr Michałowi Strzelbickiemu, który ze strony Wydziału Prawa i Administracji jest koordynatorem naszej współpracy oraz pani mgr Magdalenie Zamroczyńskiej za bardzo ciekawie przeprowadzone warsztaty.                              Mariusz Zygmunt, nauczyciel przedsiębiorczości w XV LO w Poznaniu

Ignoranta iuris nocet (Nieznajomość prawa szkodzi

Znaczenie prawa dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa trudno przecenić. Osobom znającym przepisy prawa łatwiej jest odnaleźć się w trudnych sytuacjach, skuteczniej zabiegać o własne sprawy oraz w pełni korzystać z przysługujących uprawnień.Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w kolejnym roku szkolnym w ramach zajęć uzupełniających, uczniowie naszego liceum będą poznawać Elementy prawa. W realizacji tego programu będzie nas wspierał merytorycznie Wydział Prawa i Administracji UAM, z którym podpisaliśmy Deklarację o wzajemnej współpracy. Deklarację podpisał Dziekan Wydziału – Pan prof. Roman Budzinowski, a XV Liceum Ogólnokształcące reprezentowała Pani Dyrektor Grażyna Lach.Liczymy na owocną współpracę!

Porozumienie pomiędzy WPIA a XV LO im. prof. W. Degi w Poznaniu
– informacja dot. porozumienia na stronie Wydziału Prawa i Administracji UAM

Instytut Historii

Porozumienie z dnia 31. 03. 2016 roku  w sprawie przyjęcia przez szkołę funkcji szkoły ćwiczeń z przedmiotów historia, wos, historia i społeczeństwo.

Wydział Historyczny

29 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia między Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu i XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w sprawie objęcia przez UAM – Wydział Historyczny patronatu nad klasą humanistyczną.

Wydział Historyczny - treść porozumienia

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk historycznych m. in. poprzez:

  • umożliwienie uczniom udziału w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Wydział Historyczny UAM
  • zapewnienie w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników i doktorantów (konsultacje, udostępnienie – na terenie UAM – sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań)
  • umożliwienie uczniom brania udziału, w pracach badawczych wykonywanych na Wydziale Historycznym UAM
  • organizowanie ewentualnych innych aktywności.
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Umowa o współpracy z dnia 9.04.2014 r. zawarta na czas określony do 30.07.2017 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

Umowa o współpracy z dnia 24.09.2015 r. zawarta na czas określony do 30.07.2018 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

Umowa o współpracy z dnia 22.08.2016 r. zawarta na czas określony do 30.07.2019 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.
Porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – 26 pażdziernika 2018 r.

Treść porozumienia

Dnia 26 października 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na mocy tego porozumienia Uniwersytet Przyrodniczy objął szkołę opieką dydaktyczno-naukową, w ramach której odbywać się będą zajęcia warsztaty organizowane dla uczniów naszego liceum. Ponadto pracownicy i doktoranci uczelni obejmą nadzór merytoryczny nad prowadzonymi w szkole badaniami i pisaniem prac konkursowych (np. w ramach Olimpiady Biologicznej). Na porozumieniu skorzystają w szczególności klasy o profilu biologiczno-geograficznym.
Porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – 21 lutego 2019 r.
 

Treść porozumienia

21 lutego 2019 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Wydziałem Turystyki i Rekreacji a XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi. Wzajemna współpraca realizowana będzie w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój osobowości przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb uczniów uczęszczających w szkole do oddziałów turystyczno-językowych.Celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron, a w szczególności poprzez umożliwienie uczniom udziału m.in. w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach), w konkursach i wycieczkach organizowanych przez Uczelnię.Patronat umożliwi naszym uczniom wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami, rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań na uczelni wyższej, pod opieką zarówno nauczycieli, jak i wykładowców akademickich. Zajęcia prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną będą stanowić dla naszej młodzieży nie tylko atrakcyjną formę przekazywania wiedzy, ale też przyczynią się w znacznym stopniu do przygotowania absolwentów XV LO do studiowania na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF i do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.
 
 

Wydarzenia

Klasa 1Cg na inauguracji roku akademickiego

Klasa 1Cg na inauguracji roku akademickiego

Klasa 1C_G wzięła udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych uczestniczących w programie dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego „Akademicka Klasa”. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu i miała...

Noc Naukowców 2019 na Wydziale Anglistyki UAM 2019

Noc Naukowców 2019 na Wydziale Anglistyki UAM 2019

W piątek, 27 września grupa uczniów z językowo – turystycznej klasy 1C_G wzięła udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych na Wydziale Anglistyki UAM w ramach Nocy Naukowców 2019. Podczas pierwszego wykładu, pt. „O pani prezes, co prezeską niegdyś była”...

Miejsce głosu, głos miejsca

Miejsce głosu, głos miejsca

 Dnia 5 czerwca 2019r. klasa 1a miała okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pana dra Jerzego Borowczyka, który jest wykładowcą na poznańskim uniwersytecie. Warsztaty dotyczyły m.in.  historii Żydów w Poznaniu oraz pamięci, o którą powinniśmy dbać oraz...

Spotkanie z Teatrem

Spotkanie z Teatrem

W środę 20 marca, w ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, odbył się w naszej auli wykład Pana dra Piotra Dobrowolskiego dla dwóch klas humanistycznych – 2a i 3a. Tematyka wystąpienia dotyczyła tym razem różnych sztuk teatralnych, co pozwoliło nam...

IIc na warsztatach w Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości

IIc na warsztatach w Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości

W piątek 8 marca uczniowie klasy IIc uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych i przeprowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty: „Poszukiwany i poszukiwana – czyli psychologia randkowania” oraz...

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

W dniu 1 marca klasa IIIC wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM.Tegoroczni maturzyści wykonali następujące eksperymenty:Otrzymywanie mydłaPróba TrommeraWykrywanie białka i skrobiBadanie właściwości kwasów organicznychBadanie właściwości...