Wydział Chemii
Porozumienie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie objęcia przez Wydział Chemii patronatu nad klasą biologiczno-chemiczną.

Treść porozumienia

21 listopada 2017 r.  podpisane zostało porozumienia między Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu i XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w sprawie objęcia przez Wydział Chemii patronatu nad klasą biologiczno-chemiczną.Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klasy Patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk chemicznych poprzez:

– umożliwienie uczniom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Chemii w tym również z zaplecza aparaturowego,

– udział uczniów w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach),

– zapewnienie w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników i doktorantów (konsultacje, udostępnienie – na terenie UAM – sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań)

– umożliwienie uczniom brania udziału, w pracach badawczych wykonywanych na Wydziale Chemii,

– organizowanie ewentualnych innych aktywności.


Instytut Filologii Polskiej
Umowa o współpracy z dnia 11.06.2014 r. zawarta na czas określony obejmujący trzyletni cykl kształcenia

Treść porozumienia

11 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między IFP Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w Poznaniu. Celem porozumienia jest zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, zapewnienie kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi, pomoc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia. Uczniowie klas humanistycznych, zwłaszcza klasy pierwszej, będą uczestniczyli w wykładach oraz warsztatach organizowanych zarówno na terenie uczelni, jak i naszej szkoły. Instytut Filologii Polskiej podczas podpisywania porozumienia reprezentował wicedyrektor do spraw dydaktycznych – dr Krzysztof Skibski a XV LO – pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 – Grażyna Lach. Porozumienie wchodzi w życie 1 września 2014 r. Liczymy na owocną współpracę!
Umowa o współpracy z dn. 01.02.2016 r. zawarta na czas określony obejmujący trzyletni cykl kształcenia.

Wydział Prawa i Administracji
Umowa o współpracy z dnia 09.09.2014 r. 

Warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji - 20 listopada 2014 r.

W ramach współpracy nawiązanej przez XV LO z Wydziałem Prawa i Administracji UAM nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych prawu karnemu i postępowaniu w sprawach nieletnich. Zajęcia poprowadziła pani mgr Magdalena Zamroczyńska, która na co dzień prowadzi konwersatorium z postępowania karnego dla studentów prawa.Uczniowie dowiedzieli się, co oznacza pojęcie „czyn karalny” oraz w jaki sposób pociągane są do odpowiedzialności osoby nieletnie, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, a jeszcze przed ukończeniem lat 17. Dzięki spotkaniu uzyskali odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, a przede wszystkim poznali obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do osób nieletnich.Warsztaty odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w sali przystosowanej do przeprowadzania symulacji rozpraw sądowych. Dzięki czemu uczniowie mogli bezpośrednio zobaczyć wystrój sali sądowej.Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu zajęć panu dr Michałowi Strzelbickiemu, który ze strony Wydziału Prawa i Administracji jest koordynatorem naszej współpracy oraz pani mgr Magdalenie Zamroczyńskiej za bardzo ciekawie przeprowadzone warsztaty.                              Mariusz Zygmunt, nauczyciel przedsiębiorczości w XV LO w Poznaniu

Ignoranta iuris nocet (Nieznajomość prawa szkodzi

Znaczenie prawa dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa trudno przecenić. Osobom znającym przepisy prawa łatwiej jest odnaleźć się w trudnych sytuacjach, skuteczniej zabiegać o własne sprawy oraz w pełni korzystać z przysługujących uprawnień.Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w kolejnym roku szkolnym w ramach zajęć uzupełniających, uczniowie naszego liceum będą poznawać Elementy prawa. W realizacji tego programu będzie nas wspierał merytorycznie Wydział Prawa i Administracji UAM, z którym podpisaliśmy Deklarację o wzajemnej współpracy. Deklarację podpisał Dziekan Wydziału – Pan prof. Roman Budzinowski, a XV Liceum Ogólnokształcące reprezentowała Pani Dyrektor Grażyna Lach.Liczymy na owocną współpracę!

Porozumienie pomiędzy WPIA a XV LO im. prof. W. Degi w Poznaniu
– informacja dot. porozumienia na stronie Wydziału Prawa i Administracji UAM

Instytut Historii

Porozumienie z dnia 31. 03. 2016 roku  w sprawie przyjęcia przez szkołę funkcji szkoły ćwiczeń z przedmiotów historia, wos, historia i społeczeństwo.

Wydział Historyczny

29 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia między Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu i XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi w sprawie objęcia przez UAM – Wydział Historyczny patronatu nad klasą humanistyczną.

Wydział Historyczny - treść porozumienia

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk historycznych m. in. poprzez:

  • umożliwienie uczniom udziału w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Wydział Historyczny UAM
  • zapewnienie w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników i doktorantów (konsultacje, udostępnienie – na terenie UAM – sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań)
  • umożliwienie uczniom brania udziału, w pracach badawczych wykonywanych na Wydziale Historycznym UAM
  • organizowanie ewentualnych innych aktywności.
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Umowa o współpracy z dnia 9.04.2014 r. zawarta na czas określony do 30.07.2017 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

Umowa o współpracy z dnia 24.09.2015 r. zawarta na czas określony do 30.07.2018 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

Umowa o współpracy z dnia 22.08.2016 r. zawarta na czas określony do 30.07.2019 r.

Treść porozumienia

Porozumienie przewiduje możliwość uczestniczenia uczniów klasy objętej patronatem w zajęciach prowadzonych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Obie strony przewidują prowadzenie zajęć kierunkowych przez kadrę naukową Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP w ramach realizowanego programu nauczania. Celem tych działań jest przybliżenie licealistom istotnych problemów rozwijającej się gospodarki, przygotowanie ich do studiów i działalności w kołach naukowych a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.
Porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – 26 pażdziernika 2018 r.

Treść porozumienia

Dnia 26 października 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na mocy tego porozumienia Uniwersytet Przyrodniczy objął szkołę opieką dydaktyczno-naukową, w ramach której odbywać się będą zajęcia warsztaty organizowane dla uczniów naszego liceum. Ponadto pracownicy i doktoranci uczelni obejmą nadzór merytoryczny nad prowadzonymi w szkole badaniami i pisaniem prac konkursowych (np. w ramach Olimpiady Biologicznej). Na porozumieniu skorzystają w szczególności klasy o profilu biologiczno-geograficznym.
Porozumienie pomiędzy XV LO im. prof. W. Degi a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – 21 lutego 2019 r.
 

Treść porozumienia

21 lutego 2019 r. podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Wydziałem Turystyki i Rekreacji a XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi. Wzajemna współpraca realizowana będzie w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój osobowości przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb uczniów uczęszczających w szkole do oddziałów turystyczno-językowych.Celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron, a w szczególności poprzez umożliwienie uczniom udziału m.in. w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach), w konkursach i wycieczkach organizowanych przez Uczelnię.Patronat umożliwi naszym uczniom wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami, rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań na uczelni wyższej, pod opieką zarówno nauczycieli, jak i wykładowców akademickich. Zajęcia prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną będą stanowić dla naszej młodzieży nie tylko atrakcyjną formę przekazywania wiedzy, ale też przyczynią się w znacznym stopniu do przygotowania absolwentów XV LO do studiowania na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF i do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.
 
 

Wydarzenia

Historia pisma – warsztaty

Historia pisma – warsztaty

18 lutego 2019 r. mieliśmy okazję wziąć udział w bardzo interesujących warsztatach na temat historii pisma. Dzięki uprzejmości Pani Aleksandry Deskur oraz Pana Wojciecha Stelmacha, którzy są członkami Koła Miłośników Historii Języka Polskiego, po raz kolejny uczniowie...

Ach te błędy językowe – Warsztaty UAM

Ach te błędy językowe – Warsztaty UAM

Po raz kolejny klasa humanistyczna 3A miała okazję uczestniczyć w interesującym spotkaniu z pracownikiem poznańskiego uniwersytetu. Tym razem gościł  u nas Pan dr Błażej Osowski, który z zamiłowania jest dialektologiem i tym właśnie się zajmuje na co dzień. Podczas...

Produkt – makra – reklama

Produkt – makra – reklama

W poniedziałek 10 grudnia klasa II b udała się na Uniwersytet Ekonomiczny , aby wziąć udział w wykładzie prowadzonym przez pana dr  Bartosza Deszczyńskiego. Wykład  pt. MARKA –DLACZEGO MARKI SĄ WAŻNE  traktował o szeroko pojętej sile marki, która jest związana z...

Klasy IIa w Instytucie Historii UAM

Klasy IIa w Instytucie Historii UAM

12 XII uczniowie klasy IIa uczestniczyli w dwóch wykładach, które odbyły się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady odbyły się w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicy wybuchu powstania...

Poznajemy lepiej i ciekawiej mikroorganizmy

Poznajemy lepiej i ciekawiej mikroorganizmy

W dniu 29 listopada br. klasa III d i część klasy III b wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach projektu ,,Poznajemy lepiej i ciekawiej mikroorganizmy”. Pod opieką...

Metody otrzymywania soli

Metody otrzymywania soli

W dniu 9 listopada klasa IIC wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Pod opieką pracowników naukowych uczniowie w grupach dwuosobowych otrzymywali sole różnymi metodami. Po każdym wykonanym doświadczeniu uzupełniali karty pracy zapisując...