Dni Języka Polskiego 2023

Dni Języka Polskiego to wieloletnia tradycja naszej szkoły, której celem jest m.in. dbałość o język ojczysty. W trosce o to, abyśmy mówili i pisali poprawnie, jak również z pewnym zacięciem literackim, Polonistki XV LO zaproponowały w tym roku kilka działań. Poniżej pełny opis wraz z wynikami konkursowymi. Zapraszamy serdecznie do lektury oraz do obejrzenia zdjęć. Niech polonistyczna moc będzie z Wami!

22 lutego (środa) o 10.45 miał miejsce wykład prof. Ewy Kołodziejek dla klas maturalnych na temat: Mój przyjaciel przecinek. Interpunkcja a składnia zdania. Nie ulega wątpliwości, że było dla nas zaszczytem gościć Panią Prof. w naszych szkolnych przestrzeniach, zresztą nie pierwszy już raz. Na uwagę zasługuje również fakt licznych funkcji piastowanych przez naszą Panią prelegent, na co zwrócił uwagę Pan wicedyrektor Michał Jadwiszczok, witając Panią Prof. Jesteśmy przekonani, że maturzyści bardzo skorzystali z wykładu i żadne przecinki oraz inne znaki interpunkcyjne nie pokrzyżują szyków na egzaminie dojrzałości.

konkurs o tytuł Mistrza Poprawności Językowej dla klas pierwszych

Ponoć diabeł tkwi w szczegółach, ale że nauka skarb drogi, dlatego Polonistki zaprosiły wszystkie klasy pierwsze do stanięcia w szranki o niezwykle nobilitujący tytuł Mistrza Poprawności Językowej. Rywalizacja była ostra. Ostateczne wyniki prezentujemy poniżej:

Mistrz Poprawności Językowej w roku 2023 – Zuzanna Kubińska
Wicemistrz Poprawności Językowej w roku 2023 – Żaneta Degórska
III miejsce – Wiktoria Baranowska, Emilia Bukowska, Maria Kościucha, Adam Borowicz

Serdecznie gratulujemy!

 

konkurs na najlepsze stoisko d wylosowanej epoki literackiej

Myli się ten, kto twierdzi, że tylko klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w Dniach Języka Polskiego. Otóż dla klas drugich i trzecich Polonistki miały ofertę nie do odrzucenia – przygotowanie stoisk do epok literackich. Wszystkie można było podziwiać w ciągu dwóch dni (wtorek i środa), zaś jury w składzie:

  • pani wicedyrektor Monika Cieślak
  • pani Anna Kryńska
  • reprezentanci klas maturalnych: kl. 4A kl. 4E i kl. 4D

oceniło niezwykle wnikliwe wszystkie prezentacje i w związku z tym możemy ogłosić wyniki konkursowe. Przy tej okazji pragniemy podkreślić, że wiele klas miało fantastyczne pomysły na swoje realizacje. Kosztowało to zapewne sporo pracy, tym bardziej zachęcamy do obejrzenia zdjęć z holu szkoły.

I miejsce – kl. 2D (81 punktów)
II miejsce ex aequo – kl. 3A i kl. 2B (78 punktów)
III miejsce – kl. 2A (73 punkty)

Serdecznie gratulujemy uczestnikom. Do zobaczenia przy kolejnych inicjatywach proponowanych przez Panie Polonistki.

Wcześniejsze edycje Dni Języka Polskiego
2022   2021   2020   2019

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content